Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για την παραχώρηση της Βίλας Πετρίδη στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

«Απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή η παρα­χώ­ρη­ση της Βίλας Πετρί­δη», τονί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσσαλονίκης.

Σε ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

«Η παρα­χώ­ρη­ση της Βίλας Πετρί­δη (τοπό­ση­μου της πόλης που προ­ο­ρι­ζό­ταν για χώρος πολι­τι­σμού) στο Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ίδρυ­μα Νεο­λαί­ας είναι απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή, υπο­δη­λώ­νει ευρύ­τε­ρους σχε­δια­σμούς διοί­κη­σης δήμου και κυβέρνησης.

• Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο πάλι ενη­με­ρώ­θη­κε από τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης, ενώ την προη­γού­με­νη μέρα έγι­νε σχε­τι­κή συζή­τη­ση στο Δημο­τι­κό Συμβούλιο.

• Η πιο υπο­βαθ­μι­σμέ­νη περιο­χή της πόλης, με τερά­στια προ­βλή­μα­τα, το Β’ Δια­μέ­ρι­σμα, χάνει τη δυνα­τό­τη­τα ενός ανα­γκαί­ου χώρου πολι­τι­στι­κής δημιουργίας.

• Τέτοια ιδρύ­μα­τα δεν προ­ά­γουν τη φιλία και αλλη­λεγ­γύη των νέων, αλλά τη πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που τους επι­φυ­λάσ­σει ένα κατα­σκό­τει­νο μέλ­λον στην εργα­σία, την Παι­δεία, τα δικαιώ­μα­τα, τις ελευ­θε­ρί­ες. Οι “ανταλ­λα­γές” νέων σπου­δα­στών, ειδι­κευό­με­νων, εργα­ζο­μέ­νων διευ­κο­λύ­νουν τη μετα­νά­στευ­ση άνερ­γων σαν πάμ­φθη­νων μισοει­δι­κευ­μέ­νων εργα­ζο­μέ­νων για τις ανά­γκες μεγά­λων επιχειρήσεων.

• Προ­ω­θούν επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και την παρου­σία της Γερ­μα­νί­ας στην κρί­σι­μη περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων με κέντρο τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Όπου εκδη­λώ­νε­ται το ενδια­φέ­ρον διε­θνών οργα­νι­σμών (ΝΑΤΟ, ΕΕ κλπ.), κυβερ­νή­σε­ων ελλη­νι­κών και ξένων για οικο­νο­μι­κό και πολι­τι­κό έλεγ­χο της περιο­χής (μέσω δήμων, Περι­φε­ρειών, Πανε­πι­στη­μί­ων, ΜΚΟ, ΜΜΕ σύμ­φω­να με ανα­φο­ρά του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ) για τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων που εκπροσωπούν.

• Η συζή­τη­ση για το Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ίδρυ­μα Νεο­λαί­ας έδω­σε την ευκαι­ρία σε πρε­σβευ­τές, υπουρ­γούς και τον πρό­ε­δρο της Γερ­μα­νί­ας να αρνη­θούν για μια ακό­μα φορά τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις για τις ναζι­στι­κές θηριω­δί­ες στην Κατο­χή, προ­βάλ­λο­ντας, σαν εναλ­λα­κτι­κή, παρό­μοια ιδρύ­μα­τα “πατώ­ντας” στην άρνη­ση ΟΛΩΝ των κυβερ­νή­σε­ων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) να τις διεκδικήσουν.

• Μετά την αγο­ρά 50 μετα­χει­ρι­σμέ­νων λεω­φο­ρεί­ων από τη Λει­ψία (βήμα για “δημο­τι­κο­ποί­η­ση”, δηλα­δή ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της αστι­κής συγκοι­νω­νί­ας), η παρα­χώ­ρη­ση της Βίλας Πετρί­δη υλο­ποιεί συνο­λι­κό­τε­ρες δεσμεύ­σεις κυβέρ­νη­σης και δήμου, στο πλαί­σιο της δια­βό­η­της Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κής Ένω­σης Γερ­μα­νι­κών — Ελλη­νι­κών Δήμων, για παρα­πέ­ρα διείσ­δυ­ση γερ­μα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων (σε συνερ­γα­σία με εγχώ­ρια) στα οικο­νο­μι­κά φιλέ­τα της Τοπι­κής Διοί­κη­σης. Σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του δημάρ­χου έπο­νται η ανα­κύ­κλω­ση, το χαρά­τσι της ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης, η παρα­γω­γή Ενέργειας.

• Η συστη­μα­τι­κή υπο­βάθ­μι­ση της περιο­χής του Β’ Δια­με­ρί­σμα­τος απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις και δημο­τι­κές αρχές ήταν “προ­α­παι­τού­με­νο” για να παρα­δο­θούν “κοψο­χρο­νιά” φιλέ­τα της περιο­χής σε μεγα­θή­ρια (“Cisco”, “Pfizer”, “Teleperformance” κλπ.).

Τερά­στιες ευθύ­νες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ: Το Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ίδρυ­μα Νεο­λαί­ας είναι έργο της κυβέρ­νη­σής του. Αρνή­θη­κε ουσια­στι­κά τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων. Στην υπο­βάθ­μι­ση της περιο­χής συνέ­βα­λε ο αγα­πη­μέ­νος της κ. Μπου­τά­ρης. Ενώ το ΚΙΝΑΛ δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για καθυ­στέ­ρη­ση δημιουρ­γί­ας του ιδρύματος.

Η “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” επισημαίνει:

Κανείς δήμαρ­χος δεν είναι “ιδιο­κτή­της” της πόλης για να παρα­χω­ρεί τμή­μα­τά της. Πρέ­πει να ανα­φέ­ρε­ται στο εκλεγ­μέ­νο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο και όχι στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και την Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κή Ένω­ση. Ο δήμος δεν (πρέ­πει να) είναι υπο­κα­τά­στη­μα της κυβέρ­νη­σης, τρο­χο­νό­μος επι­χει­ρη­μα­τι­κών ή κρα­τι­κών συμφερόντων.

Η παρα­χώ­ρη­ση στο Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ίδρυ­μα να μην απο­τε­λέ­σει ένα ακό­μα βήμα “λήθης” των γερ­μα­νι­κών πολε­μι­κών αποζημιώσεων.

Η παρα­χώ­ρη­ση της Βίλας Πετρί­δη (σε οποια­δή­πο­τε συμ­φέ­ρο­ντα) πρέ­πει να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα.

Καλού­με τους κατοί­κους του Β’ Δια­με­ρί­σμα­τος, να διεκ­δι­κή­σουν τη γει­το­νιά τους για τις δικές τους ανά­γκες και όχι των επι­χει­ρη­μα­τι­κών μεγα­θη­ρί­ων. Με καθα­ριό­τη­τα, αστι­κή συγκοι­νω­νία, σχο­λεία. Χώρους ανα­ψυ­χής, αθλη­τι­σμού, πολι­τι­σμού, φωτι­σμό που ενι­σχύ­ουν την ασφά­λεια της περιο­χής. Η Βίλα Πετρί­δη να στε­γά­σει το δικό τους πολι­τι­στι­κό κέντρο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο