Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για το κλείσιμο της Νέας Παραλίας και την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το κλεί­σι­μο της Νέας Παρα­λί­ας η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης αναφέρει:

«Περισ­σό­τε­ρο προ­βλη­μα­τι­σμό και όχι ανα­κού­φι­ση προ­κά­λε­σε η προ­χτε­σι­νή (30.3.2020) από­φα­ση κυβέρ­νη­σης, περι­φε­ρειάρ­χη και δημάρ­χου Θεσ­σα­λο­νί­κης για κλεί­σι­μο της Νέας Παραλίας.

Σημειώ­νου­με ότι η εφαρ­μο­γή του δόγ­μα­τος της “ατο­μι­κής ευθύ­νης” και των περιο­ρι­σμών κυκλο­φο­ρί­ας, που είναι κοι­νός παρο­νο­μα­στής κάθε πρω­το­βου­λί­ας της κυβέρ­νη­σης, ούτε αρκεί για να προ­στα­τέ­ψει την υγεία του λαού (θυμί­ζου­με τις επι­ση­μάν­σεις του ΠΟΥ ότι η καρα­ντί­να δεν αρκεί από μόνη της, αλλά πρέ­πει να υπάρ­χουν οι κατάλ­λη­λες υπη­ρε­σί­ες στη Δημό­σια Υγεία, ώστε τα κρού­σμα­τα να εντο­πί­ζο­νται, να απο­μο­νώ­νο­νται και να ιχνη­λα­τού­νται οι επα­φές τους, για να “σπά­σει” η αλυ­σί­δα της μετά­δο­σης) ούτε και μπο­ρεί να κρύ­ψει τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας τις οποί­ες προ­κά­λε­σε η πολι­τι­κή ΕΕ — κυβερ­νή­σε­ων. Και, σαφώς, όταν η “ατο­μι­κή ευθύ­νη” ανά­γε­ται στο μόνο όπλο, τότε η καρα­ντί­να θα επε­κτεί­νε­ται όλο και περισσότερο.

Επι­ση­μαί­νου­με, επί­σης, για τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα ότι οι επι­κοι­νω­νια­κές επι­διώ­ξεις και απο­φά­σεις, στη­ρι­ζό­με­νες σε “μοντα­ρι­σμέ­να” βίντεο (ιδιαί­τε­ρα μετά τις μαρ­τυ­ρί­ες που αμφι­σβη­τούν τις εικό­νες συνω­στι­σμού που επι­βάλ­λε­ται να ελεγ­χθούν), για να δημιουρ­γή­σουν εικό­να γενι­κευ­μέ­νης ανευ­θυ­νό­τη­τας και να μετα­φέ­ρουν στο λαό τις δικές τους ευθύ­νες, δεν αφή­νουν το παρα­μι­κρό απο­τύ­πω­μα. Κι αυτό ειδι­κά όταν λεί­πουν οι θετι­κές πρω­το­βου­λί­ες για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας, ειδι­κό­τε­ρα δε σε ζητή­μα­τα αρμο­διό­τη­τας του δήμου: Μόλις πριν λίγες ημέ­ρες 250 σχο­λι­κοί καθα­ρι­στές συγκε­ντρώ­θη­καν στο χώρο του ΣΜΑ με ευθύ­νη της Δημο­τι­κής Αρχής, ο ένας πάνω στον άλλο, παρά τα μέτρα κατά του συνω­στι­σμού, για να κατα­νε­μη­θούν υπο­τί­θε­ται σε άλλες υπη­ρε­σί­ες. Θυμί­ζου­με ότι εντέ­λει άλλοι στάλ­θη­καν να εργα­στούν χωρίς μέσα προ­στα­σί­ας, ενώ άλλοι πήγαν σε υπη­ρε­σί­ες κλει­στές… Στις Υπη­ρε­σί­ες Καθα­ριό­τη­τας, Πρα­σί­νου και Τεχνι­κών Συνερ­γεί­ων του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης η δου­λειά βγαί­νει χωρίς τα προ­βλε­πό­με­να Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας. Για να μην ανα­φερ­θού­με σε εργα­σια­κούς χώρους μεγά­λων εται­ρειών όπου εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι εργά­ζο­νται χωρίς να τηρού­νται τα προ­βλε­πό­με­να μέτρα απο­φυ­γής του συνω­στι­σμού και δεν δεί­χνουν την ίδια ευαι­σθη­σία ο δήμαρ­χος, ο περι­φε­ρειάρ­χης και η κυβέρνηση.

Καλού­με τη διοί­κη­ση του δήμου να βάλει αυτά τα ζητή­μα­τα κατ’ αρχάς σε προ­τε­ραιό­τη­τα: Το να λει­τουρ­γεί ο δήμος σαν λαγός της κυβέρ­νη­σης δεν απα­ντά στις ανά­γκες της δημό­σιας υγεί­ας και οι πρω­το­βου­λί­ες που υπο­τάσ­σο­νται στην εύκο­λη δημο­σιό­τη­τα έχουν πάντα κοντά ποδάρια…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο