Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Η πανδημία καλπάζει, ο δήμαρχος Ζέρβας σιωπά κάνοντας πλάτες σε κυβέρνηση-κλινικάρχες

Την άρνη­ση της διοί­κη­σης του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης να βάλει προς συζή­τη­ση το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος — από­φα­σης που έχει κατα­θέ­σει από τις 16 Νοέμ­βρη για μέτρα που πρέ­πει να λάβει ο ίδιος ο δήμος και όσα πρέ­πει να απαι­τή­σει από τη κυβέρ­νη­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση της τρα­γι­κής κατά­στα­σης με τη παν­δη­μία στη πόλη που μετρά χιλιά­δες κρού­σμα­τα και δεκά­δες νεκρούς, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης και σημειώνει:

«Το ψήφι­σμα ήταν τα αιτή­μα­τα των υγειο­νο­μι­κών πρώ­της γραμ­μής και του λαού της πόλης για ενί­σχυ­ση των νοσο­κο­μεί­ων με υλι­κά, υπο­δο­μές και κυρί­ως προ­σω­πι­κό, για επί­τα­ξη χωρίς καμιά απο­ζη­μί­ω­ση των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών και λεω­φο­ρεί­ων για απο­συμ­φό­ρη­ση του τρα­γι­κού ΟΑΣΘ, μαζι­κά τέστ, επα­να­λει­τουρ­γία των νοσο­κο­μεί­ων Λοι­μω­δών και “Πανα­γία”, απαλ­λα­γή από δημο­τι­κά τέλη των ανέρ­γων — ημια­πα­σχο­λού­με­νων δημο­τών, όχι μόνο των επιχειρήσεων.

Η διοί­κη­ση του δήμου μετά από παλι­νω­δί­ες και αλλη­λο­συ­γκρουό­με­νες υπο­σχέ­σεις, προ­φα­σι­ζό­με­νη αστεί­ες, αστή­ρι­κτες δια­δι­κα­στι­κές δικαιο­λο­γί­ες, δεν συζή­τη­σε το ψήφι­σμα ούτε στη συνε­δρί­α­ση της 17/11 ούτε σ’ αυτή της 22/11. Ανέ­βα­λε και πάλι τη συζή­τη­ση του για τις 30/11/2020. Δηλα­δή οκτώ ακό­μα μέρες αφω­νί­ας του δήμου, με ότι αυτό σημαί­νει σε καθυ­στε­ρή­σεις, αρνή­σεις μέτρων από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, με δεκά­δες νέα θύμα­τα. Γι’ αυτό η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” απο­χώ­ρη­σε από τη συνε­δρί­α­ση της 22/11/2020.

Είναι προ­φα­νές για­τί η διοί­κη­ση του δήμου δεν θέλει τη συζή­τη­ση για άμε­σα μέτρα:

Αν τοπο­θε­τη­θεί αρνη­τι­κά στα όσα ζητά­νε οι υγειο­νο­μι­κοί και το ψήφι­σμα της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” θα εκτε­θεί στο λαό.

Αν τοπο­θε­τη­θεί θετι­κά θα εκτε­θεί απέ­να­ντι στη “μαμά” κυβέρ­νη­ση χωρίς την έγκρι­ση της οποί­ας δεν μπο­ρεί να πάρει καν ανάσα.

Προ­τι­μά την αφω­νία κάνο­ντας πλά­τες στη κυβέρ­νη­ση, τους φίλους της ιδιώ­τες κλι­νι­κάρ­χες (για την άρνη­ση των οποί­ων δεν βρή­κε μια λέξη να πει).

Αν νομί­ζει ο δήμαρ­χος ότι με τη βοή­θεια των φιλι­κών του ιδιο­κτη­τών ΜΜΕ και τις μεθο­δεύ­σεις θα στα­μα­τή­σει τις φωνές αγω­νί­ας και αγα­νά­κτη­σης είναι βαθιά γελα­σμέ­νος. Η απο­σιώ­πη­ση, οι απα­γο­ρεύ­σεις σπά­νε όταν υπε­ρι­σχύ­ει το δικαί­ω­μα στην υγεία και τη ζωή. Τίπο­τα δεν διδά­χτη­κε από τη γελοιο­ποί­η­ση των κυβερ­νη­τι­κών — αστυ­νο­μι­κών απα­γο­ρεύ­σε­ων στην επέ­τειο του Πολυτεχνείου;

Συμπέ­ρα­σμα: Επί κ. Ζέρ­βα, ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν είναι μόνο υπο­κα­τά­στη­μα της κυβέρ­νη­σης και πλα­σιέ επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Με τη δια­τε­ταγ­μέ­νη αφω­νία του, συμ­βάλ­λει στην αύξη­ση των ήδη τερά­στιων κιν­δύ­νων για τη πόλη».

Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης: Λει­τουρ­γώ­ντας σαν υπο­κα­τά­στη­μα της κυβέρ­νη­σης προ­σπα­θεί να κλεί­σουν τα στό­μα­τα που λένε όλη την αλήθεια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο