Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Θρασύδειλα φασιστοειδή λέρωσαν τα γραφεία του ΚΚΕ στη Νεάπολη

Τα θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή που για ακό­μη μια φορά λέρω­σαν τον τοί­χο των γρα­φεί­ων του ΚΚΕ στη Νεά­πο­λη με το σύν­θη­μα «Λευ­τε­ριά στον Αρτέ­μη Ματ­θαιό­που­λο» και την υπο­γρα­φή της Χρυ­σής Αυγής καταγ­γέλ­λει η ΚΟΒ Νεά­πο­λης του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη.

Τονί­ζει πως “Είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι αν νομί­ζουν ότι μπο­ρούν να φοβί­σουν τους κομ­μου­νι­στές και το λαό μας με τις συνε­χό­με­νες προ­κλή­σεις τους, με τις «εικα­στι­κές παρεμ­βά­σεις» στα γρα­φεία μας (όπως πριν λίγες μέρες στην Τού­μπα, την Πολί­χνη κ.α.), με τις επι­θέ­σεις σε μαθη­τές, σε εργα­ζό­με­νους, σε πρω­το­πό­ρους αγωνιστές.

Όσο και να προ­σπα­θούν να «επι­βάλ­λουν την παρου­σία τους» θα παίρ­νουν παντού την απά­ντη­ση που τους αξί­ζει. Η θέση των Ναζί είναι στη φυλα­κή και στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας! Τους μαχαι­ρο­βγάλ­τες, τα μαντρό­σκυ­λα των αφε­ντι­κών, που τα ξαμο­λά­νε για να τρο­μο­κρα­τή­σουν όποιον σηκώ­νει κεφά­λι και αγω­νί­ζε­ται, θα τους τσα­κί­ζει πάντα η πάλη των λαών.

Οι κομ­μου­νι­στές, όχι μόνο δεν τρο­μο­κρα­τού­μα­στε, αλλά ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά, στην πρώ­τη γραμ­μή, δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να σε κάθε γει­το­νιά για να τσα­κί­σου­με τη σαπί­λα του φασι­σμού και το σύστη­μα που τον γεν­νά και τον θρέ­φει. Το φασι­σμό βαθιά κατά­λα­βέ τον, δε θα πεθά­νει μόνος, ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ!”.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο