Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου στην παράσταση διαμαρτυρίας στο προξενείο των ΗΠΑ

Κάλε­σμα στα μέλη και τους φίλους του να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νει η ΚΝΕ την Παρα­σκευή 16 Ιού­λη 2021, στις 8 μ.μ, στο Αμε­ρι­κά­νι­κο προ­ξε­νείο (Τσι­μι­σκή 43), απευ­θύ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.

Μετα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρει ο Σύνδεσμος:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης δια­τρα­νώ­νει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στον Κου­βα­νι­κό λαό, που τις τελευ­ταί­ες μέρες παλεύ­ει ενά­ντια σε ένα ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κό σχέ­διο ενα­ντί­ον του. Συμ­με­τέ­χου­με και στη­ρί­ζου­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις του Ελλη­νι­κού λαού, των εργα­ζό­με­νων και της νεο­λαί­ας. Καλού­με τα μέλη και τους φίλους του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου την Παρα­σκευή 16 Ιου­λί­ου 2021 στις 8 μ.μ. στο Αμε­ρι­κά­νι­κο Προ­ξε­νείο Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλάδας.

Η Κού­βα δεν είναι μόνη της, οι νέες προ­βο­κά­τσιες δε θα περάσουν!Με την αλλη­λεγ­γύη των λαών η Κού­βα θα νικήσει!».

Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Θεσ­σα­λο­νί­κης: Κάθε από­πει­ρα ενά­ντια στην Κού­βα θα έχει την τύχη που είχε η από­βα­ση στον Κόλ­πο των Χοίρων!

ΚΝΕ: Η Κού­βα δεν είναι μόνη της – Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Αμε­ρι­κα­νι­κή Πρε­σβεία και στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Προ­ξε­νείο στις 16 Ιούλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο