Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη :Κατάθεση στεφάνων από την Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ για την «μαύρη» επέτειο των 57 ετών από τη δικτατορία

Σε κατά­θε­ση στε­φά­νων στο κτί­ριο της Ασφά­λειας στο Βαρ­δά­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης για την «μαύ­ρη» επέ­τειο των 57 ετών από τη δικτα­το­ρία, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

Στέ­φα­να κατέ­θε­σαν εκπρό­σω­ποι του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και της ΕΔΥΕΘ, ενώ ο Γιάν­νης Δελής, βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος σε δήλω­σή του επε­σή­μα­νε πως «η ιστο­ρι­κή μνή­μη μένει πάντα ζωντα­νή. Για να θυμί­ζει πως εκεί­νη την ημέ­ρα αλλά και όλη την περί­ο­δο της επτά­χρο­νης παρα­μο­νής της, το ΚΚΕ μπή­κε μπρο­στά στους αγώ­νες και με ότι καλύ­τε­ρο διέ­θε­τε, με νέους και νέες, πάλε­ψε για την ανα­τρο­πή της μαζί με τον ελλη­νι­κό λαό».

Ο κ. Δελής κατέ­λη­ξε λέγο­ντας πως «το σύστη­μα της βαρ­βα­ρό­τη­τας δεν παίρ­νει για­τρειά, δεν παίρ­νει διορ­θώ­σεις, ανα­τρέ­πε­ται, και για να γίνει αυτό θα χρεια­στεί να χτι­στεί μια κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία με τους εργά­τες, τους αγρό­τες, τη νεο­λαία, τις γυναί­κες, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους της πόλης και του χωριού έτσι ώστε να πάρουν εκδί­κη­ση τα όνει­ρα όλων των ανθρώ­πων που αγω­νί­στη­καν ενά­ντια στην καταπίεση».

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο