Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό χάος για να κάνει ποδηλατάδα ο Ζέρβας με τους Ολλανδούς γαλαζοαίματους!

Κυκλο­φο­ρια­κό χάος στο ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νο από την κίνη­ση κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης προ­κά­λε­σε η… έμπνευ­ση του δημάρ­χου της πόλης Κων­στα­ντί­νου Ζέρ­βα να κάνει ποδη­λα­τά­δα με το βασι­λι­κό ζεύ­γος της Ολλανδίας!

Αφού… έλυ­σε όλα τα προ­βλή­μα­τα της πόλης, ο δήμαρ­χος Ζέρ­βας βγή­κε με το ποδή­λα­το στην παρα­λία μαζί με τους Ολλαν­δούς γαλα­ζο­αί­μα­τους, σε άλλο ενα επι­κοι­νω­νια­κό σόου.

Μόνο που η συνά­ντη­ση του δημάρ­χου με τους βασι­λείς προ­κά­λε­σε αφό­ρη­το μπο­τι­λιά­ρι­σμα επί της παρα­λια­κής Λεω­φό­ρου Νίκης, μιας και χρειά­στη­κε να κλεί­σει για κάποιο διά­στη­μα ο δρό­μος, ενώ έντο­νη ήταν η παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων για την προ­στα­σία των υψη­λών προσκεκλημένων…

Θα πει κάποιος «τι πιο σύνη­θες» για τον δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης να ανα­λώ­νε­ται σε επι­κοι­νω­νια­κές φιέ­στες αδια­φο­ρώ­ντας για την καθη­με­ρι­νή ταλαι­πω­ρία των πολι­τών, σε μια πόλη που στε­νά­ζει από κυκλο­φο­ρια­κό κομ­φού­ζιο, έλλει­ψη ελεύ­θε­ρων χώρων, θέσε­ων πάρ­κινγκ, κ.α.

Δικαί­ως ο κ. Ζέρ­βας μπο­ρεί να περη­φα­νεύ­ε­ται ότι κοντρά­ρει «στα ίσια» τον συνά­δελ­φό του, δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων Κ. Μπα­κο­γιάν­νη, στις επι­κοι­νω­νια­κές παρά­τες, ασκώ­ντας το ίδιο εχθρι­κή προς το λαό της πόλης πολι­τι­κή σε όλα τα επίπεδα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο