Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μήνυση (και πάλι) από ακροδεξιούς ενάντια στον Σ. Ζαριανόπουλο!

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει μια ακό­μα μεθο­δευ­μέ­νη επί­θε­ση από ακρο­δε­ξιές ομά­δες ενά­ντια στο ΚΚΕ, σε μέλη και στε­λέ­χη του.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­κοί­νω­σή της, ανα­φέ­ρει:  «Ο ”δημο­τι­κός” εκπρό­σω­πος μιας απ’ αυτές τις ομά­δες, Κου­ρια­νί­δης, ζηλεύ­ο­ντας την δόξα κατα­δι­κα­σμέ­νων πρώ­ην βου­λευ­τών της Χρυ­σής Αυγής, κατέ­θε­σε μήνυ­ση για ”συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μη­ση” κατά του στε­λέ­χους του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της ”Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης, Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου επει­δή τον κατη­γό­ρη­σε για συνερ­γα­σία με τη Χρυ­σή Αυγή.

Η ιστο­ρία και οι δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις καθε­νός, απο­κα­λύ­πτουν το ρόλο του.

Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός σαν κυρί­αρ­χο συστα­τι­κό στοι­χείο του φασι­σμού, συμπε­ρι­λαμ­βά­νει τη προ­σπά­θεια ποι­νι­κο­ποί­η­σης των πολι­τι­κών επι­χει­ρη­μά­των και δρά­σης των κομμουνιστών.

Η πρό­θε­ση ακρο­δε­ξιών ομά­δων να παρα­πλα­νή­σουν ότι ”ξεκό­βουν” από το ποι­νι­κό παρελ­θόν της Ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής μετά τη κατα­δί­κη της και ταυ­τό­χρο­να να προ­σελ­κύ­σουν το «ορφα­νό» ακρο­α­τή­ριο της είναι ολοφάνερη.

Η ιστο­ρία διδά­σκει και το ΚΚΕ επα­να­λαμ­βά­νει: Καμιά δίω­ξη δεν τρο­μο­κρα­τεί τους κομ­μου­νι­στές που δεν λύγι­σαν σε πολύ δυσκο­λό­τε­ρες κατα­στά­σεις. Η πάλη κατά του φασι­σμού δεν τελεί­ω­σε με τη κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής. Συνε­χί­ζε­ται με την απο­μό­νω­ση κάθε μορ­φής του μέσα στο λαό, με τη πάλη ενά­ντια στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που τον εκτρέ­φει σαν εφε­δρεία του».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο