Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μαζική κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία νατοϊκών πλοίων στο λιμάνι — Η κυβέρνηση έστειλε τα… ΜΑΤ

«Εξω οι νατοϊ­κοί δολο­φό­νοι από τι λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στο ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια» γρά­φει το πανό που τοπο­θε­τή­θη­κε στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης κατά τη μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση της Επι­τρο­πής για την Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην παρου­σία νατοϊ­κών πλοίων. 

Κυβέρ­νη­ση και κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν τον ευρω­α­τλα­ντι­κό δρό­μο μεγα­λώ­νουν την αλυ­σί­δα με την οποί δένουν το λαό στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια κατήγ­γει­λε από το λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης ο Νίκος Ζώκας πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η πύλη του λιμα­νιού «ζώθη­κε» από αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις!

«Εξω οι νατοϊ­κοί δολο­φό­νοι από το λιμά­νι» ακού­στη­κε στο αμε­ρι­κα­νι­κό προ­ξε­νείο όταν έφτα­σαν εκεί οι δια­δη­λω­τές που συμ­με­τεί­χαν στην μαζι­κή κινη­το­πό­ί­η­σης της Επιτρο­πής για την Διεθνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην παρου­σία νατοϊ­κών πλοί­ων στο λιμά­νι της πόλης.

Παρα­βρέ­θη­κε και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης.

«Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών» έγρα­φε ένα από τα πανό της μαζι­κής δια­δή­λω­σης που ξεκί­νη­σε το από­γευ­μα της Τρί­της από τη δια­σταύ­ρω­ση Τσι­μι­σκή και Αρι­στο­τέ­λους. ενά­ντια την παρου­σία πέντε νατοϊ­κών στρα­τιω­τι­κών πλοίων.

Πρό­κει­ται να πάρουν μέρος σε άσκη­ση του ΝΑΤΟ, η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε διε­θνή ύδα­τα. Μετα­ξύ των πλοί­ων είναι και ένα τουρ­κι­κό αρμα­τα­γω­γό, την ίδια στιγ­μή που η Τουρ­κία κλι­μα­κώ­νει τις προ­κλή­σεις ενά­ντια στη χώρα μας, ενώ ξεκι­νά γεω­τρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

«Εχθρός μας δεν είναι ο τουρ­κι­κός λαός, είναι η αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας αλλά και η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας, που με τους αντα­γω­νι­σμούς για τα συμ­φέ­ρο­ντά τους εμπλέ­κουν τους δύο λαούς σε θανά­σι­μη αντι­πα­ρά­θε­ση και κιν­δύ­νους. Με αυτούς πρέ­πει να λογα­ρια­στούν οι λαοί μας, για να ζήσου­με σε συν­θή­κες ασφά­λειας, συνα­δέλ­φω­σης και αμοι­βαία επω­φε­λούς συνερ­γα­σί­ας» επι­ση­μαί­νει η ΕΕΔΥΕΘ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο