Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μαθήτριες λυκείου κατήγγειλαν συμμαθητή τους για βιασμό

Μαθη­τής λυκεί­ου βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με την κατη­γο­ρία του βια­σμού κατά συρ­ροή, ύστε­ρα από τις καταγ­γε­λί­ες δύο συμ­μα­θη­τριών του που υπο­στη­ρί­ζουν ότι έπε­σαν θύμα­τά του. Ο ανή­λι­κος απο­λο­γή­θη­κε στην ανα­κρί­τρια Θεσ­σα­λο­νί­κης και με σύμ­φω­νη γνώ­μη εισαγ­γε­λέα τού επι­βλή­θη­κε το ανα­μορ­φω­τι­κό μέτρο «ανά­θε­σης της επι­μέ­λειάς του» σε επι­με­λη­τές ανη­λί­κων μέχρι τη διε­ξα­γω­γή της δίκης.

Οι δύο καταγ­γέλ­λου­σες, μαθή­τριες της Γ’ Λυκεί­ου, απευ­θύν­θη­καν στην Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΕΛ.ΑΣ. ανα­φέ­ρο­ντας πως δέχθη­καν απει­λές από τον 17χρονο ότι θα πάθουν κακό εάν δεν συνευ­ρε­θούν μαζί του.

Σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, η πρά­ξη σε βάρος της πρώ­της μαθή­τριας έγι­νε τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο κι ένα μήνα αργό­τε­ρα σε βάρος της δεύ­τε­ρης. Και τα δύο καταγ­γελ­λό­με­να περι­στα­τι­κά έγι­ναν σε υπαί­θριους χώρους. Οι καταγ­γέλ­λου­σες γνώ­ρι­ζαν τον 17χρονο κατη­γο­ρού­με­νο από κοι­νές παρέ­ες καθώς τον και­ρό εκεί­νο φοι­τού­σαν στο ίδιο σχολείο.

Στην απο­λο­γία του, ο ανή­λι­κος φέρε­ται να αρνή­θη­κε την κατη­γο­ρία, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η μία καταγ­γέλ­λου­σα ήθε­λε να τον εκδι­κη­θεί επει­δή την είχε απορ­ρί­ψει ερω­τι­κά, ενώ η δεύ­τε­ρη τον κατήγ­γει­λε για προ­σω­πι­κούς της λόγους.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο