Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση καταδίκης της επίθεσης φασιστοειδών σε προσφυγόπουλο (ΦΩΤΟ)

Με μία μαχη­τι­κή και μαζι­κή πορεία, ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκπαι­δευ­τι­κοί, γονείς, μαθη­τές μαζι­κοί φορείς και σύλ­λο­γοι φοι­τη­τών κατα­δί­κα­σαν την ρατσι­στι­κή επί­θε­ση φασι­στοει­δών σε προ­σφυ­γό­που­λο που συνέ­βη την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη 6 Νοέμ­βρη, όταν ο μαθη­τής πήγαι­νε στο σχο­λείο του.

Η πορεία κινή­θη­κε στους κεντρι­κούς δρό­μους της Νεά­πο­λης με αντι­φα­σι­στι­κά και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα όπως: «Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά, μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά» και «Πόλε­μοι — φτώ­χεια — ξερι­ζω­μός, αυτός είναι ο καπιταλισμός».

neapoli1

Νωρί­τε­ρα, στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σαν ο Θανά­σης Κοκο­νάς, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο δήμο Ευό­σμου — Κορ­δε­λιού και μέλη των ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χε και ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Νεά­πο­λης — Συκε­ών της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», Μπά­μπης Βέλλης.

Ο Θ. Κοκο­νάς κατα­δί­κα­σε την ρατσι­στι­κή επί­θε­ση, κάνο­ντας λόγο για απο­τρό­παια κίνη­ση που καμία σχέ­ση δεν έχει με την αλλη­λέγ­γυα στά­ση του ελλη­νι­κού λαού απέ­να­ντι στους κατατρεγμένους.

neapoli4

Μετα­ξύ άλλων, στην ομι­λία του ανέφερε:

«Οι πρό­σφυ­γες και τα παι­διά τους ξερι­ζώ­θη­καν από τις πατρί­δες τους εξαι­τί­ας των πολέ­μων που οργα­νώ­νουν ΗΠΑ — ΕΕ — ΝΑΤΟ με σκο­πό να εκμε­ταλ­λευ­τούν τον πλού­το της περιο­χής (πετρέ­λαιο, φυσι­κό αέριο κ.ά.). Κατέ­φυ­γαν στη χώρα μας στην προ­σπά­θειά τους να ξεφύ­γουν από τις βόμ­βες που απει­λού­σαν τη ζωή τους.

Στη πατρί­δα μας φιλο­ξε­νού­με εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες από αυτούς, όπου και πάλι μπρο­στά στο κέρ­δος, αντι­με­τω­πί­ζο­νται σαν άνθρω­ποι 2ης κατη­γο­ρί­ας, χωρίς εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, στρι­μωγ­μέ­νοι σε γκέ­το ή παρα­τη­μέ­νοι στα χέρια διά­φο­ρων ΜΚΟ και χωρίς δικαί­ω­μα να κατευ­θυν­θούν στον τόπο που θέλουν και που πιθα­νόν να έχουν συγγενείς.

neapoli2

Η παρα­πά­νω κατά­στα­ση δίνει χώρο σε ξενο­φο­βι­κές και ρατσι­στι­κές φωνές, σε φασι­στι­κούς — ναζι­στι­κούς θύλα­κες, με ξεπε­ρα­σμέ­νες αντιε­πι­στη­μο­νι­κές αντι­λή­ψεις και ιδε­ο­λο­γή­μα­τα περί ασθε­νειών, περί άλλης κουλ­τού­ρας, για να σπεί­ρουν το απάν­θρω­πο φυλε­τι­κό, αλλό­θρη­σκο και ρατσι­στι­κό μίσος, όχι μόνο στη συνεί­δη­ση των ενή­λι­κων γονιών, αλλά και στην “ψυχή” των ανή­λι­κων μαθητών.

Μιλά­με για παι­διά, θύμα­τα της ανοι­χτής πολε­μι­κής επέμ­βα­σης των ΗΠΑ και της ΕΕ στις χώρες της Β. Αφρι­κής και της Μέσης Ανα­το­λής. Εγκλω­βί­στη­καν εδώ από τις απα­ρά­δε­κτες πολι­τι­κές της ΕΕ στις οποί­ες ενερ­γό ρόλο δια­δρα­μά­τι­σε και η τωρι­νή αλλά και η προη­γού­με­νη κυβέρνηση».

neapoli5

Με αφορ­μή την πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των για την λει­τουρ­γία 304 νέων τάξε­ων υπο­δο­χής εκπαί­δευ­σης προ­σφυ­γό­που­λων για το σχο­λι­κό έτος 2019–2020 κάλε­σε τους συλ­λό­γους Γονέ­ων, τις Ενώ­σεις Γονέ­ων να συνε­χί­σου να δεί­χνουν την αλλη­λεγ­γύη στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες διεκ­δι­κώ­ντας άμε­σα μέτρα που αφο­ρούν το ζήτη­μα της εκπαί­δευ­σης όλων των παι­διών που βρί­σκο­νται στη χώρα.

Από την πλευ­ρά της Σίσυ Πολυ­κάρ­που, μέλος της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην παρέμ­βα­σή της τόνι­σε: «(…) Εχθροί μας δεν είναι οι πρό­σφυ­γες και τα παι­διά τους, αλλά το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, οι μεγά­λοι αυτού του κόσμου που δια­λύ­ουν χώρες και λαούς για τα κέρ­δη και τους αντα­γω­νι­σμούς τους. Ενα­ντιω­νό­μα­στε στην επέ­κτα­ση συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις, δεν δεχό­μα­στε να γίνει η χώρα μας ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, είμα­στε αντί­θε­τοι με την πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για την εκπαί­δευ­ση των προ­σφυ­γό­που­λων και με τις παρεμ­βά­σεις των ΜΚΟ σε σχο­λεία και hot spots».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο