Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Με επιτυχία η παρουσίαση των παραμυθιών «Χειμωνοχώρα» και «Σοβαροχώρα» της Πολίνας Πολίδου

Με μια επι­τυ­χη­μέ­νη εκδή­λω­ση παρου­σιά­στη­καν το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στο Πανό­ρα­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης τα παρα­μύ­θια της Πολί­νας Πολί­δου «Η Χει­μω­νο­χώ­ρα» και «Η Σοβα­ρο­χώ­ρα» (Εκδό­σεις «Ατέ­χνως»). 

Στην εκδή­λω­ση, που έλα­βε χώρα στην ζεστή αίθου­σα του ζαχα­ρο­πλα­στεί­ου «Τάσος», μίλη­σαν η Ματ­θίλ­δη Σίμ­χα, μετα­φρά­στρια βιβλί­ων, η Γεωρ­γία Ζιώ­γα, ψυχο­λό­γος και η ίδια η συγγραφέας.

Οι παρεμ­βά­σεις απέ­σπα­σαν το χει­ρο­κρό­τη­μα των παρευ­ρι­σκό­με­νων, μικρών και μεγά­λων, οι οποί­οι έκα­ναν ανάρ­πα­στα τα δια­θέ­σι­μα παραμύθια.

Η Χει­μω­νο­χώ­ρα (παρα­μύ­θι της Πολί­νας Πολίδου)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο