Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας στα Βασιλικά — Κινητοποίηση στα δικαστήρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, έξω από τα δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί δεκά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι έμπο­ροι, μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες και εργα­ζό­με­νοι, για να απο­τρέ­ψουν ένα ακό­μα έγκλη­μα σε βάρος της λαϊ­κής κατοικίας.

Η κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την ώρα που εκδι­κά­ζο­νταν η αίτη­ση ακύ­ρω­σης του πλει­στη­ρια­σμού της πρώ­της κατοι­κί­ας οικο­γέ­νειας αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, από τα Βασι­λι­κά Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η από­φα­ση ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες μέρες.

Η οικο­γέ­νεια του Χρή­στου Δερ­βέ­νη (σιδε­ράς) και της Μαρί­νας Κεντρω­τή, κιν­δυ­νεύ­ει με έξω­ση από το σπί­τι της, επει­δή την περί­ο­δο της κρί­σης αδυ­να­τού­σε να πλη­ρώ­νει τις δώσεις του στε­γα­στι­κού δανεί­ου και όταν στην συνέ­χεια είχε τη δυνα­τό­τη­τα και ζήτη­σε δια­κα­νο­νι­σμό ώστε να αρχί­σει να πλη­ρώ­νει και πάλι, το fund όπου είχε περιέλ­θει το δάνειο, δεν αντα­πο­κρί­θη­κε στο αίτη­μα και προ­χώ­ρη­σε στον πλει­στη­ρια­σμό. Και μέσα από αυτή τη δια­δι­κα­σία, το ακί­νη­το πέρα­σε στα χέρια της εται­ρί­ας ακι­νή­των του ίδιου fund.

Το στε­γα­στι­κό δάνειο που πήρε η οικο­γέ­νεια ήταν 177.000 ευρώ. Το fund προ­χώ­ρη­σε στον πλει­στη­ρια­σμό του σπι­τιού για 118.000 ευρώ. Οπό­τε η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια κιν­δυ­νεύ­ει να μεί­νει και χωρίς σπί­τι και χρε­ω­μέ­νη με το υπό­λοι­πο ποσό.

Με τη μαχη­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι έμπο­ροι, μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες και εργα­ζό­με­νοι απαί­τη­σαν ακύ­ρω­ση του πλει­στη­ρια­σμού και δια­κα­νο­νι­σμό στον οποίο θα μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί η οικο­γέ­νεια των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων. Επί­σης: Νομο­θε­τι­κή απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών πρώ­της κατοι­κί­ας. Κού­ρε­μα χρε­ών προς τρά­πε­ζες. Ρυθ­μί­σεις που να μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, χωρίς να υπο­χρε­ω­θεί να υπο­βαθ­μί­σει παρα­πέ­ρα τις ανά­γκες της.

Και με τα συν­θή­μα­τά τους έστει­λαν μαχη­τι­κά και μαζι­κά το μήνυ­μα ότι δεν θα επι­τρέ­ψουν να ξεσπι­τω­θεί καμία εργα­τι­κή λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. «Κανέ­να σπί­τι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη», «Τα σπί­τια του λαού τα σώζει ο λαός κανέ­νας μόνος παντού ξεση­κω­μός», «Κάτω τα χέρια από του λαού το βιος, όλοι στον αγώ­να κανείς συμ­βι­βα­σμός», βρο­ντο­φώ­να­ξαν.

Η Μαρί­να Κεντρω­τή, συγκι­νη­μέ­νη με την στή­ρι­ξη του κόσμου, είπε: «Θέλου­με να ακυ­ρω­θεί ο πλει­στη­ρια­σμός και να έρθου­με σε μια συμ­φω­νία. Δεν είμα­στε μόνοι. Είμα­στε πολ­λοί. Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω όλο τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει».

Ο Γιάν­νης Πιπε­ρί­δης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Μικρών και Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων Εμπό­ρων Θεσ­σα­λο­νί­κης, σημεί­ω­σε: «Βρι­σκό­μα­στε εδώ για να συμπα­ρα­στα­θού­με και να δεί­ξου­με την αλλη­λεγ­γύη μας σε μια ακό­μα οικο­γέ­νεια που κιν­δυ­νεύ­ει να χάσει την πρώ­τη κατοι­κία της από τις τρά­πε­ζες. Δεν πρό­κει­ται να αφή­σου­με κανέ­ναν μόνο του. Θα είμα­στε δίπλα τους και σε κάθε οικο­γέ­νεια που κιν­δυ­νεύ­ει να χάσει το σπί­τι της. Θα συνε­χί­σου­με με αλλη­λεγ­γύη και δυνά­μω­μα του αγώνα».

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­κε και κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον βου­λευ­τή, Λεω­νί­δα Στολ­τί­δη. «Είναι απύθ­με­νο το θρά­σος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, των τρα­πε­ζι­τών, των τοκο­γλύ­φων, αυτών που με τις κυβερ­νή­σεις τους δημιούρ­γη­σαν την οικο­νο­μι­κή κρί­ση που έχει συν­θλί­ψει το εισό­δη­μα των λαϊ­κών στρω­μά­των, αυτών που έχουν τσα­κί­σει το εισό­δη­μα με τα επι­τό­κια. Αυτοί απλώ­νουν τα χέρια να πάρουν τώρα και τη λαϊ­κή κατοι­κία, ακό­μα και όταν επα­νέρ­χε­ται σε ένα βαθ­μό η δυνα­τό­τη­τα δια­κα­νο­νι­σμού και απο­πλη­ρω­μής του χρέ­ους. Όπως στην συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση. Λέμε να μαζέ­ψουν τα χέρια τους από τη λαϊ­κή κατοι­κία. Θα την υπε­ρα­σπι­στού­με με κάθε τρό­πο», είπε.

Ο Φάνης Καρ­κα­τζού­νης, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Θέρ­μης δήλω­σε ότι, «δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνει έξω­ση σε καμία οικο­γέ­νεια. Οι κάτοι­κοι και οι φορείς της περιο­χής θα στα­θού­με δίπλα στην οικο­γέ­νεια, δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνει αυτό το έγκλη­μα. Υπάρ­χουν τερά­στιες ευθύ­νες σε όλες τις κυβερ­νή­σεις. Πρέ­πει αυτό το αίσχος να στα­μα­τή­σει. Ο λαός θα δώσει το στίγ­μα του για άλλη μια φορά».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο