Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ομόφωνα ένοχος ο λέκτορας του ΑΠΘ για τη διπλή δολοφονία με το αρσενικό

Ομό­φω­να ένο­χος για τη δολο­φο­νία της συζύ­γου του και της για­γιάς της με αρσε­νι­κό, κρί­θη­κε από το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Θεσ­σα­λο­νί­κης ο 51 ετών λέκτο­ρας του ΑΠΘ. Οι δικα­στές του Εφε­τεί­ου, τακτι­κοί και λαϊ­κοί, με την ετυ­μη­γο­ρία τους δεν δια­φο­ρο­ποι­ή­θη­καν από την από­φα­ση του πρω­τό­δι­κου δικα­στη­ρί­ου που τον είχε κρί­νει ένο­χο για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, κατά συρροή.

Η δια­δι­κα­σία συνε­χί­ζε­ται με τους συνη­γό­ρους υπε­ρά­σπι­σης να ζητούν από το δικα­στή­ριο την ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κού στον κατη­γο­ρού­με­νο, προσ­δο­κώ­ντας να «σπά­σουν» την ποι­νή των δις ισο­βί­ων που είχε επι­βλη­θεί πρω­το­δί­κως στον εντο­λέα τους.

Για­γιά και εγγο­νή έχα­σαν τη ζωή τους τον Αύγου­στο του 2013, ύστε­ρα από νοση­λεία στο Νοσο­κο­μείο Παπα­νι­κο­λά­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης, χωρίς όμως να επι­βε­βαιω­θεί αρχι­κά η δηλη­τη­ρί­α­ση από αρσε­νι­κό. Πρώ­τα πέθα­νε η ηλι­κιω­μέ­νη, που νοση­λεύ­τη­κε για μικρό διά­στη­μα, και λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα η εγγο­νή της. Οι υπο­ψί­ες περί θανά­του από δηλη­τη­ρί­α­ση επι­βε­βαιώ­θη­καν από τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκτε­τα­μέ­νων εργα­στη­ρια­κών εξε­τά­σε­ων και την εκτα­φή των σορών.

Ο 51 ετών λέκτο­ρας κατέ­στη κατη­γο­ρού­με­νος και προ­φυ­λα­κί­στη­κε τον Ιανουά­ριο του 2016, ενώ δύο χρό­νια αργό­τε­ρα ‑τον Μάρ­τιο του 2018- ακο­λού­θη­σε η ομό­φω­νη κατα­δί­κη του από το Κακουρ­γιο­δι­κείο Θεσσαλονίκης.

Η πρω­το­φα­νής στα ποι­νι­κά και αστυ­νο­μι­κά χρο­νι­κά της χώρας υπό­θε­ση έφτα­σε τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο στο ακρο­α­τή­ριο του Εφε­τεί­ου, με τον κατη­γο­ρού­με­νο να επι­μέ­νει για την αθω­ό­τη­τά του, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τις κατη­γο­ρί­ες αβά­σι­μες και αναπόδεικτες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο