Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην αντιπολεμική συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους

Παλ­λαϊ­κό μήνυ­μα ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την εμπλο­κή της χώρας μας, έστει­λε ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη συμ­με­το­χή του στην μεγα­λειώ­δη αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους το από­γευ­μα της Κυριακής. 

Συγκρο­τη­μέ­να εργα­τι­κά σωμα­τεία και φορείς του φιλει­ρη­νι­κού κινή­μα­τος, η ΕΔΥΕΘ, η Επι­τρο­πή Αγώ­να Φορέ­ων Ενά­ντια στη συμ­φω­νία για τις βάσεις, Σύλ­λο­γοι Γυναι­κών, μέλη της ΟΓΕ, φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, δίνουν τον τόνο με συν­θή­μα­τα όπως «Στον ιμπε­ρια­λι­σμό καμία υπο­τα­γή, η μόνη υπερ­δύ­να­μη είναι οι λαοί», οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά, έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δουλειά».

Σε έναν ζωντα­νο “διά­λο­γο” με τους καλ­λι­τέ­χνες, με μια φωνή δια­δη­λώ­νουν την κατα­δί­κη τους στον πόλε­μο και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους σε όλους τους πρό­σφυ­γες, ανε­ξάρ­τη­τα απο ποιό πόλε­μο και ποιά χώρα έρχο­νται, ενώ επί σκη­νής προ­βάλ­λο­νται βίντεο καλ­λι­τε­χνών και αθλη­τών που ενώ­νουν τη δική τους φωνή ενά­ντια στον πόλεμο.

Στην μεγά­λη συναυ­λία — συλ­λα­λη­τή­ριο παρευ­ρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής την Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος του ΠΓ και οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής και Λεω­νί­δας Στολτίδης.

Μεχρι στιγ­μής στο βημα της συναυ­λί­ας έχουν εμφα­νι­στεί: Dynamind Big band, Αετό­που­λος Γιώρ­γος, Μαύ­ρη Μαγιο­νέ­ζα , Γιώρ­γος Ρους, Ψύλ­λοι στα άχυ­ρα, Lostre Community, Γυμνά καλώ­δια,  Φωκάς Γιώρ­γος, Λιτη­τά­ρη Μαρ­γα­ρί­τα, Ziad Rajab, Ηλέ­κτρα Καρά­λη, Μπου­σμα­λή Ελέ­νη, Πλά­των Τσι­πί­δης,  Φλώ­ρος Βασί­λης,  Κουρ­κού­δια­λου Ιωάν­να, Τηλα­βε­ρί­δης Κώστας,  Χρη­στί­δης Νίκος, Ρίζος Από­στο­λος,  Παρί­σης Κώστας, Καντι­νέ­λια,  Γραμ­μέ­νος Σπύ­ρος με Κωστα Που­λη,  Μου­ρα­τί­δου Έλσα, Αργά­τεια, Σταυ­ρί­δης Θάνος Balkan, και η Ελε­νη Τσα­λι­γο­πού­λου με ενα μοιρολόι.

Νωρί­τε­ρα, συγκλο­νι­στι­κή στιγ­μή η απαγ­γε­λία απο ηθο­ποιό του ΚΘΒΕ στί­χων από το ποί­η­μα του Γιάν­νη Ρίτσου, «Ειρή­νη».

«Το μήνυ­μα το δίνουν οι λαοί και ελπί­ζω να το πάρει η εξου­σία, η εκά­στο­τε εξου­σία που έχει καπε­λώ­σει τον κόσμο και κάνει το δικό της ταξι­κό παι­χνί­δι. Αν συνει­δη­το­ποι­ή­σου­με τη δύνα­μη σα λαοί και δώσου­με το μήνυ­μα ηχη­ρό είτε μέσα από τέτοιες εκδη­λώ­σεις, είτε με χίλιους άλλους τρό­πους θα κατα­φέ­ρου­με κάτι» σημεί­ω­σε ο τρα­γου­δι­στής Βασί­λης Λέκ­κας προ­σθέ­το­ντας πως οι καλ­λι­τέ­χνες «είμα­στε παρό­ντες εδώ, αυτό κάνα­με πάντα όλα αυτά τα χρό­νια για­τί το τρα­γού­δι μας έχει μια χρη­σι­μό­τη­τα που καθο­ρί­ζει και τη συμπε­ρι­φο­ρά μας».

Είμα­στε εδώ για να δια­δη­λώ­σου­με τα αυτο­νό­η­τα ότι είμα­στε κατά του πολέ­μου υπέρ της ειρή­νης, σημεί­ω­σε η Ρίτα Αντω­νο­πού­λου τονί­ζο­ντας τη σημα­σία που έχει η μαζι­κή συμ­με­το­χή καλ­λι­τε­χνών και κόσμου στην εκδήλωση.

«Είμαι στο σωστό μέρος τη σωστή ώρα», είπε ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας ανε­βαί­νο­ντας στη σκηνή.

«Δεν μπο­ρού­σα­με να λεί­που­με όσοι συμ­με­τεί­χα­με στην εκδή­λω­ση πριν από 23 χρό­νια, τότε που στη Γιου­γκο­σλα­βία το ΝΑΤΟ μακέ­λε­ψε λαούς και λαούς» τόνι­σε νωρί­τε­ρα σε δήλω­ση του ο Θ. Γκαϊφίλιας.

Είμα­στε ενά­ντια σε κάθε πόλε­μο, είμα­στε εδώ για έναν κόσμο καλύ­τε­ρο σημεί­ω­σε ο τρα­γου­δι­στής Γ. Αετόπουλος.

Οι Πόντιοι έχου­με βιώ­σει στο πετσί μας τι θα πει πόλε­μος, είμα­στε παι­διά εκεί­νων που έζη­σαν αυτό το παι­χνί­δι των «μεγά­λων» με την ανταλ­λα­γή πλη­θυ­σμών τότε και πιστεύ­ου­με ότι δεν μπο­ρεί να συνε­χί­ζε­ται ένα τέτοιο παι­χνί­δι σήμε­ρα, σημεί­ω­σε η  Ε. Μου­ρα­τί­δου από το σχή­μα «Αργα­τεία».

Δεκά­δες σωμα­τεία και φορείς πήραν μέρος στο μεγά­λο συλλαλητήριο.

Η σημε­ρι­νή συναυ­λία είναι ένα ακό­μα βήμα για να κλι­μα­κώ­σου­με την πάλη μας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτόν, τόνι­σε σε δήλω­ση τουα­πό τη συγκέ­ντρω­ση ο Πέτρος Σημά­δης, γραμ­μα­τέ­ας της Ενω­σης Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων ν. Θεσσαλονίκης.

Κατα­δι­κά­ζου­με τη ρωσι­κή εισβο­λή, δεν βγά­ζου­με από το κάδρο τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ που εδώ και χρό­νια συσ­σώ­ρευαν εύφλε­κτο υλι­κό στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας σημεί­ω­σε ο Γιάν­νης Κουρ­μού­λης μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ, και της ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, προ­σθέ­το­ντας πως «λέμε ξεκά­θα­ρα όχι στον πόλε­μο και στην εμπλο­κή της χώρας» που έχει την υπο­γρα­φή τόσο της κυβέρ­νη­σης, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές τις ώρες που ο λαός τιμά την αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των λαών ενά­ντια στο ναζι­στι­κό τέρας, αυτές τις ώρες που ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία μαί­νε­ται, εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, νεο­λαία, ο λαός δίνουν μαζι­κό παρόν, στέλ­νει ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ότι δεν έχει κανέ­να συμ­φέ­ρον ο λαός να ταχθεί με τη μία ή την άλλη μεριά των ιμπε­ρια­λι­στών, απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα, απαι­τού­με τώρα να ζήσου­με καλύ­τε­ρα και με καλύ­τε­ρους όρους κι αυτό σημαί­νει αντε­πί­θε­ση στην ίδια τους την πολι­τι­κή που προ­κα­λεί πολέ­μους, τόνι­σε ο Κυρια­κος Τσιά­ου­σης, αντι­πρό­ε­δρος του ΣΕΤΕΠΕ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο