Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και υπόγεια από την καταρρακτώδη βροχή (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πλημ­μυ­ρι­σμέ­νοι δρό­μοι και υπό­γεια, πτώ­σεις δέντρων και κλα­διών σε διά­φο­ρες περιο­χές της πόλης ήταν το απο­τέ­λε­σμα της απο­γευ­μα­τι­νής καταρ­ρα­κτώ­δους βρο­χής, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία δέχθη­κε πενή­ντα κλή­σεις και επε­νέ­βη του­λά­χι­στον σε δέκα περι­πτώ­σεις για αντλή­σεις υδά­των από υπό­γεια, κυρί­ως στο κέντρο της πόλης, στην Πολί­χνη, στις Συκιές, στην Καλα­μα­ριά και στον Εύοσμο.

Κλι­μά­κια της πυρο­σβε­στι­κής επε­νέ­βη­σαν για να απο­μα­κρύ­νουν δέντρο που έπε­σε στην οδό Μαρ­τί­ου και άλλο ένα στην οδό Λαμπρά­κη. Οι δρό­μοι άνοι­ξαν μετά την απο­μά­κρυν­ση των κορ­μών και των κλαδιών.

Η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των λόγω του ολι­σθη­ρού οδο­στρώ­μα­τος γίνε­ται στο κέντρο της πόλης με σχε­τι­κά χαμη­λές ταχύτητες.

thessaloniki vroxi1 thessaloniki vroxi2 thessaloniki vroxi3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο