Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 73 χρόνια από τη ρίψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα — Ναγκασάκι

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πορεία σε κεντρι­κούς δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης για την συμπλή­ρω­ση των 73 χρό­νων από την ρίψη ατο­μι­κής βόμ­βας στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι, την οποία διορ­γά­νω­σαν τα μέλη της επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και την Ειρήνη.

Η κινη­το­ποί­η­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με πορεία, η οποία κατέ­λη­ξε έξω από το Αμε­ρι­κά­νι­κο Προ­ξε­νείο. Με τα πανό και τα συν­θή­μα­τά τους σάλ­πι­σαν αγω­νι­στι­κό ξεση­κω­μό ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών και την ολο­έ­να και βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας. Βρο­ντο­φώ­να­ξαν: «Αμε­ρι­κά­νοι, φονιά­δες των λαών», «οι ιμπε­ρια­λι­στές τη γη ξανα­μοι­ρά­ζουν, με των λαών το αίμα τα σύνο­ρα χαρά­ζουν», «οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά, έξω από τα σύνο­ρα δεν έχουν δουλειά».

thessaloniki2

Νωρί­τε­ρα, στη συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, μίλη­σε ο Νίκος Ζώκας, πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ. Μετα­ξύ άλλων, ανέ­φε­ρε: «Τα τύμπα­να ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου ηχούν σήμε­ρα ακό­μη πιο δυνα­τά μετά τις Συνό­δους Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Βαρ­σο­βία και στις Βρυ­ξέλ­λες. Στις συνά­ξεις αυτές, οι ηγέ­τες των χωρών-μελών της λυκο­συμ­μα­χί­ας επι­βε­βαί­ω­σαν τη θανά­σι­μη για τους λαούς απει­λή τους για τη χρή­ση “πρώ­του πυρη­νι­κού πλήγ­μα­τος”. Οι απο­φά­σεις της φετι­νής Συνό­δου στις Βρυ­ξέλ­λες συμπλη­ρώ­νο­νται με την παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ, επι­τα­χύ­νουν την υλο­ποί­η­ση των δολο­φο­νι­κών τους σχε­δια­σμών με την ενί­σχυ­ση των ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων από τη Βαλ­τι­κή μέχρι τη Μαύ­ρη θάλασ­σα και τον Καύ­κα­σο, στο πλαί­σιο του επι­κίν­δυ­νου αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία και των σχε­δί­ων περι­κύ­κλω­σής της.

73 χρό­νια μετά το πυρη­νι­κό ολο­καύ­τω­μα στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι, στις κοι­νές ανα­κοι­νώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, μαζί με την από­φα­σή τους για το στρα­τιω­τι­κό τους συντο­νι­σμό, δηλώ­νουν έτοι­μοι να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ξανά πυρη­νι­κά όπλα.

73 χρό­νια μετά το πυρη­νι­κό ολο­καύ­τω­μα, εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πρώ­ην 3ο Σώμα Στρα­τού, υπάρ­χει το Στρα­τη­γείο των Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Ανά­πτυ­ξης του ΝΑΤΟ NRDC-GR, στο οποίο προ­βλέ­πε­ται η εγκα­τά­στα­ση όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής — πυρη­νι­κών, χημι­κών, βιολογικών».

Ακό­μη, ανέ­δει­ξε τις βαριές ευθύ­νες δια­χρο­νι­κά των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων και των κυρί­αρ­χων αστι­κών πολι­τι­κών δυνά­με­ων, σημειώ­νο­ντας ότι στην ίδια ακρι­βώς ρότα βρί­σκε­ται και η κυβέρ­νη­ση των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ. Όπως είπε, «την ίδια στιγ­μή, που δια­θέ­τει τερά­στια ποσά για τις ΝΑΤΟι­κές δαπά­νες, στε­ρεί από το λαό μας βασι­κά μέσα και έργα αντι­πυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής και αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης. Στις συν­θή­κες της “ιμπε­ρια­λι­στι­κής ειρή­νης”, ο λαός θρή­νη­σε εκα­τόμ­βη νεκρών στην πρό­σφα­τη φωτιά της Αττι­κής, όπως θρή­νη­σε και πέρ­σι δεκά­δες νεκρούς στις πλημ­μύ­ρες της Μάν­δρας. Η ζωή των απλών ανθρώ­πων δεν αξί­ζει τίπο­τε μπρο­στά στα κέρ­δη της ολι­γαρ­χί­ας του πλού­του. Τα όμορ­φα παρα­μύ­θια της κυβέρ­νη­σης για δήθεν έξο­δο από τα μνη­μό­νια, όμορ­φα καί­γο­νται στις φλό­γες της απάν­θρω­πης πολι­τι­κής της, μαζί με τις ζωές δεκά­δων ανθρώπων».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ομι­λία του, απηύ­θυ­νε κάλε­σμα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να, λέγο­ντας ότι καλύ­τε­ρη τιμή στα αμέ­τρη­τα θύμα­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πολέ­μους, είναι η έντα­ση του αγώ­να για την ανα­τρο­πή της ιμπε­ρια­λι­στι­κής τάξης πραγ­μά­των. «Η μόνη δύνα­μη, που είναι ικα­νή να το κάνει αυτό, είναι οι ίδιοι οι λαοί, η αλλη­λεγ­γύη τους, η κοι­νή τους δρά­ση και αγώ­νας. Αυτό το σύστη­μα δεν αλλά­ζει, δεν εξαν­θρω­πί­ζε­ται. Ενά­ντια στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, όλοι οι λαοί του κόσμου πρέ­πει να υψώ­σουν τη δική τους σημαία! Μία σημαία, που θα γρά­φει: Όχι στη σύγ­χρο­νη σκλα­βιά!», είπε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο