Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πορεία του ΚΚΕ για το έγκλημα στα Τέμπη και την αστυνομική καταστολή (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Το έγκλη­μα στα Τέμπη και την αστυ­νο­μι­κή βία και κατα­στο­λή που εκδη­λώ­θη­κε σήμε­ρα στο Λευ­κό Πύρ­γο, κατα­δί­κα­σαν τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με μαζι­κή πορεία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στους κεντρι­κούς δρό­μους της Θεσσαλονίκης.

Φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Κέρ­δη βου­τηγ­μέ­να στου λαού το αίμα, ποτέ δεν θα ξεχά­σου­με το έγκλη­μα στα τρέ­να», οι δια­δη­λω­τές, ξεκί­νη­σαν από τον Λευ­κό Πύρ­γο, το σημείο όπου το πρωί, δέχθη­καν επί­θε­ση από τα ΜΑΤ ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος και άλλα μέλη, όταν αναρ­τού­σαν συμ­βο­λι­κά γιγα­ντο­πα­νό που κατήγ­γει­λε τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυχήματος.

Η πολυ­πλη­θής πορεία διέ­σχι­σε την παρα­λία και κατέ­λη­ξαν στην συμ­βο­λή Εγνα­τί­ας με πλα­τεία Αριστοτέλους.

«Κάνει πολύ μεγά­λο λάθος αν νομί­ζει ότι με την κατα­στο­λή κατά του ΚΚΕ η κυβέρ­νη­ση θα στα­μα­τή­σει το ποτά­μι οργής για το έγκλη­μα των Τεμπών», ξεκα­θά­ρι­σε ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Γιάν­νης Δελής.

Εκεί οι συγκε­ντρω­μέ­νοι ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού τους για την Τετάρ­τη 8 Μάρ­τη στο φοι­τη­τι­κό και μαθη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, στις 12 το μεση­μέ­ρι στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και στο συλ­λα­λη­τή­ριο με εργα­τι­κά σωμα­τεία και συλ­λό­γους γυναι­κών, στις 7 μ.μ. στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο