Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ποτάμι οργής για το έγκλημα στα Τέμπη — Κοσμοπλημμύρα στη Λεωφόρο Νίκης (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ποτά­μι ξανά και σήμε­ρα ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης δια­δη­λώ­νο­ντας για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Η πορεία κάλυ­ψε όλη τη λεω­φό­ρο Νίκης, χωρίς να έχει μπει όλη η πορεία από την Αριστοτέλους.

Το ποτά­μι των δια­δη­λω­τών έφτα­σε στο Άγαλ­μα του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου φωνά­ζο­ντας «Δεν είναι ατυ­χία ούτε κακιά στιγ­μή, είναι το κέρ­δος πάνω απ’ ζωή», είναι το σύν­θη­μα που δονεί την ατμόσφαιρα.

«Τώρα η οργή να γίνει ανα­τρο­πή. Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί», ανα­γρά­φει το πανό των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και των φοι­τη­τι­κών συλλόγων.

Οι δια­δη­λω­τές έφτα­σαν με πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από την συμ­βο­λή Εγνα­τί­ας και Αρι­στο­τέ­λους όπου αρχι­κά συγκε­ντρώ­θη­καν. Στην συνέ­χεια με πορεία η οποία πέρα­σε από το Λευ­κό Πύρ­γο, κατέ­λη­ξε στην πλα­τεία όπου βρί­σκε­ται το Άγαλ­μα του Μ. Αλεξάνδρου.

«Εσείς μετρά­τε κέρ­δη και ζημιές, εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές», βρο­ντο­φω­νά­ζουν επί­σης μαζι­κά οι διαδηλωτές.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο