Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση: Η οργή και η αγανάκτηση να γίνει δύναμη οργάνωσης ενάντια στον αντίπαλό μας (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Με συγκέ­ντρω­ση στο άγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου εργα­τι­κά σωμα­τεία που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ, μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τίμη­σαν τους αγω­νι­στές της εργα­τι­κής τάξης και ανέ­δει­ξαν τα αιτή­μα­τα της, καταγ­γέλ­λο­ντας την ακρί­βεια και τον πόλε­μο και ζητώ­ντας καλύ­τε­ρους μισθούς και συντά­ξεις, υγιει­νή και ασφά­λεια στην εργα­σία, εργα­σια­κά και κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα. Η συγκέ­ντρω­ση ξεκί­νη­σε με συναυ­λία μελών του παραρ­τή­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης του Πανελ­λη­νί­ου Συλ­λό­γου Μου­σι­κών και του Συλ­λό­γου Μου­σι­κών Β. Ελλά­δος, που απηύ­θυ­ναν κάλε­σμα για την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία, την οποία συν­διορ­γα­νώ­νουν στις 8 Μαϊ­ου στην πλα­τεία Αριστοτέλους.

Στην κεντρι­κή ομι­λία ο Κυριά­κος Τσια­ού­σης, αντι­πρό­ε­δρος του ΣΕΤΕΠΕ και μέλος της διοί­κη­σης του ΕΚΘ, μετα­ξύ άλλων σημεί­ω­σε: «Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση να γίνει δύνα­μη οργά­νω­σης ενά­ντια στον αντί­πα­λό μας, το κεφά­λαιο και αυτούς που το υπηρετούν.

Κρί­σι­μο ζήτη­μα: Να μαζι­κο­ποι­η­θούν τα σωμα­τεία, να σχε­διά­σουν την κλι­μά­κω­ση της πάλης για το επό­με­νο διά­στη­μα σε συν­θή­κες ακρί­βειας και όξυν­σης αντα­γω­νι­σμών. Μόνο έτσι θα αλλά­ξει ο συσχε­τι­σμός, μέσα από τη συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων και όχι μέσα από την ανα­μο­νή θα έχου­με χει­ρο­πια­στά απο­τε­λέ­σμα­τα. Ο αντί­πα­λος φαί­νε­ται πανί­σχυ­ρος, αλλά πανί­σχυ­ρη είναι η εργα­τι­κή τάξη, για αυτό παίρ­νουν μέτρα ενά­ντια στους αγώ­νες και την οργά­νω­σή μας.

Όπλο μας οι αγώ­νες μας. Όπλο μας η πεί­ρα των εργα­ζο­μέ­νων. Όπλο μας η αλλη­λεγ­γύη. Εμείς παρά­γου­με τα πάντα. Ζήτω η εργα­τι­κή τάξη! Ζήτω η Κόκ­κι­νη Πρωτομαγιά!».

Στη συγκέ­ντρω­ση δια­βά­στη­κε ψήφι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων του Λιμα­νιού της Θεσ­σα­λο­νί­κης, για το χτύ­πη­μα της συγκε­ντρω­μέ­νης των απερ­γών στις 6 Απρί­λη και τη σύλ­λη­ψη και διώ­ξεις των «8» και το κάλε­σμά τους για τη συγκέ­ντρω­ση στις 15 Ιού­νη στη δίκη τους.

Στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χαν, μετα­ξύ άλλων, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, Λ. Στολ­τί­δης και Γ. Δελής και αντι­προ­σω­πεία του κόμματος.

Ακο­λού­θη­σε πορεία και δρώ­με­νο στη συμ­βο­λή των οδών Βενι­ζέ­λου και Τσι­μι­σκή, με απαγ­γε­λία απο­σπά­σμα­τος από τον “Επι­τά­φιο” του Γ. Ρίτσου και με συμ­βο­λι­κή δια­μαρ­τυ­ρία με πλα­κάτ με τα συν­θή­μα­τα της ιστο­ρι­κής εξέ­γερ­σης των εργα­τών του Μάη του ’36.

Άλλο δρώ­με­νο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από την οδό Συγ­γρού, με ανα­πα­ρά­στα­ση της πομπής του πρώ­του νεκρού της ιστο­ρι­κής κινη­το­ποί­η­σης του Μάη του “36 που ενέ­πνευ­σε τον “Επι­τά­φιο” και ακο­λού­θη­σε κατά­θε­ση στε­φά­νων στη συμ­βο­λή της Εγνα­τί­ας με την οδό Βενι­ζέ­λου στην παλιά θέση του Μνη­μεί­ου του Εργάτη.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο