Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε κτήριο στην πλατεία Αριστοτέλους — Επιχείρηση απομάκρυνσης μαθητών

Πυρ­κα­γιά στο κτή­ριο του Βιο­τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους, εκδη­λώ­θη­κε λίγο πριν τις  3 σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι. Η φωτιά απεί­λη­σε και το διπλα­νό κτή­ριο που βρί­σκο­νται τα γρα­φεία του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρήσεων.

Στο κτή­ριο του Βιο­τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου υπάρ­χουν άνθρω­ποι που δεν μπο­ρούν να κατέ­βουν λόγω της φωτιάς και του καπνού. Φωτο­γρα­φί­ες και τηλε­ο­πτι­κά πλά­να έδει­ξαν κάποιους να έχουν ανέ­βει στην ταράτσα.

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας για την απο­μά­κρυν­ση μαθη­τών από παρα­κεί­με­νο κτή­ριο όπου στε­γά­ζε­ται εκπαι­δευ­τή­ριο, λόγω των πυκνών έντο­νων καπνών.

Μέχρι στιγ­μής δεν έχουν γίνει γνω­στά τα αίτια της πυρ­κα­γιάς. Στο σημείο επι­χει­ρούν 24 πυρο­σβέ­στες με οκτώ οχήματα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο