Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Σαρκοφάγες χελώνες κατέκλυσαν ρυάκι στο πάρκο της Ανθοκομικής — Αγοράστηκαν από pet shops

Σε ένα από τα πιο πολυ­σύ­χνα­στα πάρ­κα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης στο πεδίο του Άρε­ως ή πάρ­κο Ανθο­κο­μι­κής, όπως είναι γνω­στό, παμ­φά­γες χελώ­νες έχουν κατα­κλύ­σει το ρυά­κι, με τον πλη­θυ­σμό τους να αυξά­νε­ται συνεχώς.

Οι ειδι­κοί τονί­ζουν ότι πρό­κει­ται για ζώα που είχαν πάρει στο σπί­τι τους πολί­τες και βλέ­πο­ντας τις χελώ­νες να μεγα­λώ­νουν πολύ τις… εγκα­τέ­λει­ψαν στο πάρ­κο για να απαλλαγούν.

Τις αγό­ρα­σαν ως κατοι­κί­δια από pet shop, για να τις κρα­τή­σουν σε μικρά δοχεία που θυμί­ζουν πισί­νες, τονί­ζει ο Στέ­λιος Γερο­νυ­μά­κης, ιδρυ­τι­κό μέλος της ομά­δας “Διά­σω­ση και υπε­ρά­σπι­ση ζώων” και ενώ δεν τηρούν όσα χρειά­ζο­νται για την καλή δια­βί­ω­ση τους, τελι­κά τις αφή­νουν στο πάρ­κο, για­τί δεν επι­θυ­μούν να τις φρο­ντί­σουν άλλο.

Είναι προ­φα­νές, τονί­ζει, ότι τα pet shop δεν ενη­με­ρώ­νουν τους ενδια­φε­ρό­με­νους για το είδος τους, το μέγε­θος, τη φρο­ντί­δα τους και πως πρό­κει­ται για παμ­φά­γες χελώ­νες. Υπάρ­χουν δύο είδη χελώ­νων στο ρυά­κι του πάρ­κου, επι­ση­μαί­νει ο ίδιος και οι παμ­φά­γες, που είναι εισα­γό­με­νες από την Αμε­ρι­κή έχουν την τάση να τρώ­νε τα πάντα, απει­λώ­ντας ακό­μα και τις ελλη­νι­κές, φυτο­φά­γες χελώνες.

Οι σαρ­κο­φά­γες δεν είναι επι­κίν­δυ­νες για τον άνθρω­πο, αλλά θα πρέ­πει να ληφθούν μέτρα απο­μά­κρυν­σής τους, ώστε και οι χελώ­νες να δια­σω­θούν και ο υπό­λοι­πος πλη­θυ­σμός των ζώων στο πάρ­κο να δια­βιοί χωρίς οχλήσεις.

ertnews.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο