Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τα νέα διόδια στην περιφερειακή οδό στο ύψος Ωραιοκάστρου

Νέο «χαρά­τσι» περι­μέ­νει τους οδη­γούς στην περι­φε­ρεια­κή οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ύψος του Ωραιο­κά­στρου, καθώς από σήμε­ρα τέθη­κε σε λει­τουρ­γία ο νέος σταθ­μός διο­δί­ων και για τη διέ­λευ­ση τους τα Ι.Χ. αυτο­κί­νη­τα θα πρέ­πει να κατα­βά­λουν το ποσό των 0,50 ευρώ.

Εκτός από τους οδη­γούς των Ι.Χ., τα δίκυ­κλα που θα περ­νούν από τα ταμεία θα πλη­ρώ­νουν 0,30 ευρώ, τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο με δύο ή τρεις άξο­νες και ύψος μεγα­λύ­τε­ρο από 2,70 μ. θα πλη­ρώ­νουν 1 ευρώ, ενώ τα οχή­μα­τα με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες και ύψος μεγα­λύ­τε­ρο από 2,70 μ. θα κατα­βά­λουν 1,5 ευρώ.

Ο σταθ­μός διο­δί­ων κατα­σκευά­στη­κε επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και μπαί­νει σε λει­τουρ­γία από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Σε δηλώ­σεις του στο ραδιό­φω­νο του Αθη­ναϊ­κού-Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων «Πρα­κτο­ρείο 104,9 FM» ο δήμαρ­χος Ωραιο­κά­στρου έκα­νε λόγο για «δυσά­ρε­στη εξέ­λι­ξη» και «συνο­λι­κό­τε­ρη υπο­βάθ­μι­ση της δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης» ενώ το θέμα ανα­μέ­νε­ται να τεθεί στο επό­με­νο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΕΔΚΜ).

Τη λει­τουρ­γία των νέων σταθ­μών διο­δί­ων στην περι­φε­ρεια­κή της Θεσ­σα­λο­νί­κης αλλά και στην Ασπρο­βάλ­τα καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Καβά­λας. Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

«Την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ και άκρως φιλι­κή για τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, εδώ για την Εγνα­τία Οδό ΑΕ, συνε­χί­ζει η νέα κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Όσο ήταν στην αντι­πο­λί­τευ­ση η ΝΔ, “φαι­νό­ταν” ή προ­σπα­θού­σε να το κάνει να φαί­νε­ται, ότι έλε­γε κάτι δια­φο­ρε­τι­κό για τα διό­δια. Από κοντά, σε μία τέτοια πολι­τι­κή και οι επί τόπου παρά­γο­ντες της ΝΔ, σε Δήμο και Περι­φέ­ρεια, που με την ευκαι­ρία των διο­δί­ων στη παρά­καμ­ψη Καβά­λας, έσκι­ζαν τα ιμά­τιά τους, ενά­ντια στα διό­δια, με δια­μαρ­τυ­ρί­ες και πορεί­ες. Συνε­δριά­σεις μαχη­τι­κές στον τόπο του εγκλή­μα­τος. Ανα­κά­τευαν όρους σχε­τι­κούς με το θέμα όπως πλευ­ρι­κά και ανα­λο­γι­κά που είναι για καλό, μετω­πι­κά που είναι για κακό, τα οποία βέβαια αν πήγαι­ναν λίγο παρά εκεί στην αυλή του γεί­το­να, θα ήταν και αυτά για καλό!

Και να λοι­πόν πριν περά­σουν μερι­κοί μήνες από τότε που ανέ­λα­βε κυβέρ­νη­ση η ΝΔ, βάζει σε λει­τουρ­γία δύο νέους σταθ­μούς σε Ασπρο­βάλ­τα και Ωραιο­κά­στρο, που κατα­σκευά­στη­καν επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ!

Στη δική μας περί­πτω­ση, είναι σίγου­ρο ότι κάτι μαγει­ρεύ­ει για το μετω­πι­κό σταθ­μό στα Άσπρα Χώμα­τα, προ­κει­μέ­νου να ξεμπλο­κά­ρει την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία του, για να προ­στε­θεί και αυτός στην προί­κα της Εγνα­τί­ας για τον επί­δο­ξο “επεν­δυ­τή”.

Εν τω μετα­ξύ, εδώ και πολ­λούς μήνες, η Εγνα­τία Οδός ΑΕ έχει κλεί­σει την ανα­το­λι­κή είσο­δο της πόλης, για να κατα­σκευά­σει τα “άγια” και “φιλο­λαϊ­κά” πλευ­ρι­κά διό­δια. Όσον αφο­ρά τη στά­ση των τοπι­κών “μαχη­τών” για τα διό­δια στην Καβά­λα, σιγή ασυρ­μά­του. Συσκέ­ψεις χλια­ρές στην Αντι­πε­ρι­φέ­ρεια που δεν λένε τίπο­τε το ουσια­στι­κό. Έφτα­σαν μάλι­στα στο σημείο να …απαι­τούν γρή­γο­ρη περαί­ω­ση των πλευ­ρι­κών διο­δί­ων(!!!) στο όνο­μα της υπαρ­κτής ταλαι­πω­ρί­ας από την παρα­τε­τα­μέ­νη εκτρο­πή της κίνη­σης με το κλεί­σι­μο της ανα­το­λι­κής εισό­δου της Καβά­λας! Ανα­κοι­νώ­σεις τοπι­κών βου­λευ­τών της κυβέρ­νη­σης στα ΜΜΕ για το θέμα των διο­δί­ων, που δεν λένε στην ουσία τίπο­τε. Προ­σπα­θούν κυβέρ­νη­ση και τοπι­κοί παρά­γο­ντές της να κερ­δί­σουν χρό­νο ώστε να προ­χω­ρή­σουν τα σχέ­δια της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Εγνα­τί­ας, με τους πολ­λούς σταθ­μούς διο­δί­ων, πλευ­ρι­κούς, μετω­πι­κούς και ανα­λο­γι­κούς, που σε τίπο­τε δεν δια­φέ­ρουν μετα­ξύ τους, για­τί σε κάθε περί­πτω­ση οι εργα­ζό­με­νοι θα πλη­ρώ­νουν για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το δρό­μο, τον οποίο βέβαια πλή­ρω­σαν πανά­κρι­βα και για την κατα­σκευή του.

Είναι απα­ρά­δε­κτη η κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί με το κλεί­σι­μο της ανα­το­λι­κής εισό­δου της πόλης, που ταλαι­πω­ρεί τους εργα­ζό­με­νους που κινού­νται προς εκεί­νη την κατεύ­θυν­ση και βέβαια δεν είναι το ότι πλήτ­τε­ται ο του­ρι­σμός και η τοπι­κή οικο­νο­μία που προ­τάσ­σουν οι απο­λο­γη­τές του συστήματος.

Απαι­τού­με να ανοί­ξει άμε­σα ο κόμ­βος της Εγνα­τί­ας στα Άσπρα Χώματα.

Όχι σε όλα τα διόδια.

Να μη κατα­σκευα­στεί ο σταθ­μός στη παρά­καμ­ψη της Καβά­λας και ούτε να μετα­φερ­θεί που­θε­νά αλλού.

Να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους δήμος και περιφέρεια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο