Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Σκοταδιστική προπαγάνδα με αφίσες… κατά των αμβλώσεων

Με αφί­σες που παρε­πέ­μπουν σε λογι­κές μεσαί­ω­να γέμι­σαν την Θεσ­σα­λο­νί­κη άγνω­στοι, προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας τα «δικαιώ­μα­τα του αγέν­νη­του παι­διού». Πρό­κει­ται για αφί­σες παρα­πλή­σιες με αυτές που, πριν λίγες εβδο­μά­δες, είχαν τοπο­θε­τη­θεί σε σταθ­μούς του μετρό στην Αθήνα. 

Η αφί­σα δεί­χνει ένα έμβρυο στον αμνια­κό σάκο, ενώ ανα­γρά­φε­ται η φρά­ση: «τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα αρχί­ζουν από τη σύλληψη». 

Το μήνυ­μα που θέλουν να περά­σουν οι εμπνευ­στές της αφί­σας απο­τε­λεί ένα βαθιά αντι­δρα­στι­κό, σκο­τα­δι­στι­κό μήνυ­μα. Επα­να­φέ­ρει τη συζή­τη­ση για τον περιο­ρι­σμό και την απα­γό­ρευ­ση της άμβλω­σης, που θα απο­τε­λού­σε οπωσ­δή­πο­τε πλήγ­μα στα δικαιώ­μα­τα των γυναικών. 

Όπως και στην περί­πτω­ση της αφί­σας στο μετρό της Αθή­νας, έτσι και δω ανα­πα­ρά­γο­νται ανα­χρο­νι­στι­κές, συντη­ρη­τι­κές, οπι­σθο­δρο­μι­κές αντι­λή­ψεις για το θεσμό της οικο­γέ­νειας και για την κοι­νω­νι­κή θέση των γυναι­κών, παρου­σιά­ζο­ντας ότι ο πρω­ταρ­χι­κός ρόλος της γυναί­κας είναι η ανα­πα­ρα­γω­γή, η δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας, η μητρότητα. 

afisa thess 2

Φωτό: thestival.gr

Βέβαια, αυτούς που κόπτο­νται για τα «δικαιώ­μα­τα του αγέν­νη­του παι­διού» δεν τους είδε ποτέ κανείς να δια­μαρ­τύ­ρο­νται όταν πλήτ­το­νται τα πραγ­μα­τι­κά ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα: Έβγα­λαν ποτέ αφί­σα για τα δικαιώ­μα­τα των παι­διών που βιώ­νουν τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους; Δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν ποτέ για τις άθλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης μικρών προσφυγόπουλων; 

Αντί να αρθρώ­σουν λέξη για τα πραγ­μα­τι­κά ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τα δικαιώ­μα­τα των παι­διών, των ανή­μπο­ρων, των μειο­νο­τή­των, των κατα­πιε­σμέ­νων κλπ, επι­χει­ρούν να παρου­σιά­σουν μια απα­ρά­δε­κτη προ­πα­γάν­δα βασι­σμέ­νη σε αντε­πι­στη­μο­νι­κές σοφι­στεί­ες (το έμβρυο έχει ανθρώ­πι­νη υπό­στα­ση από την πρώ­τη μέρα της σύλ­λη­ψής του) και θρησκοληψίες. 

Ουαί υμίν, γραμ­μα­τείς και Φαρι­σαί­οι υποκριτές.…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο