Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Στο 32% η παρουσία της μετάλλαξης Όμικρον στα λύματα της πόλης

Πλή­ρης επι­κρά­τη­ση της παραλ­λα­γής Όμι­κρον στην κοι­νό­τη­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­μέ­νε­ται στις αρχές του νέου έτους, με βάση τις ανα­λύ­σεις της Ομά­δας Επι­δη­μιο­λο­γί­ας Λυμά­των του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΑΠΘ) στα αστι­κά από­βλη­τα της πόλης. Η μετάλ­λα­ξη ανι­χνεύ­τη­κε στα λύμα­τα πρώ­τη φορά στις 19 Δεκεμ­βρί­ου και μέσα σε 8 μέρες το ποσο­στό της, συγκρι­τι­κά με το στέ­λε­χος Δέλ­τα, αυξή­θη­κε εκθετικά.

«Από τις 19 Δεκεμ­βρί­ου και μετά ανι­χνεύ­ου­με ειδι­κά το φορ­τίο του στε­λέ­χους Όμι­κρον στα λύμα­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης και μπο­ρού­με να εκτι­μή­σου­με το ποσο­στό της συχνό­τη­τάς του σε σχέ­ση με το Δέλ­τα. Με βάση τις μετρή­σεις 8 ημε­ρών, εκτι­μού­με ότι το ποσο­στό του Όμι­κρον, σε σχέ­ση με το Δέλ­τα, βαί­νει αυξα­νό­με­νο από 3% στο δείγ­μα της 19/12 μέχρι 32% στο δείγ­μα της 26/12. Από τα μέχρι τώρα δεδο­μέ­να εκτι­μά­ται ότι θα έχει κυριαρ­χή­σει πλή­ρως μέχρι τις 9 Ιανουα­ρί­ου», δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύ­τα­νης του ΑΠΘ και επι­στη­μο­νι­κά υπεύ­θυ­νος του ερευ­νη­τι­κού έργου, καθη­γη­τής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η καθο­λι­κή επι­κρά­τη­ση της παραλ­λα­γής Όμι­κρον, σύμ­φω­να με τον πρύ­τα­νη του ΑΠΘ, «είναι μία ανα­με­νό­με­νη εξέ­λι­ξη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπως και παντού» και «μέχρις ότου να υπάρ­ξουν επαρ­κή δεδο­μέ­να για το συγκε­κρι­μέ­νο στέ­λε­χος του ιού ‑σε ποιον βαθ­μό είναι πιο ήπια η νόση­ση, αλλά και για τον βαθ­μό ανο­σια­κής προ­στα­σί­ας που προ­σφέ­ρουν τα εμβό­λια, η προη­γού­με­νη νόση­ση και τα μονο­κλω­νι­κά αντι­σώ­μα­τα- είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μο να προ­στα­τεύ­σου­με τους πιο ευπαθείς».

«Εμβο­λια­σμέ­νοι και μη, με το παρα­μι­κρό σύμ­πτω­μα ας απο­φύ­γου­με κάθε επα­φή με άτο­μα που ανή­κουν σε ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου για βαριά νόση­ση. Οι οικο­γε­νεια­κές συνα­θροί­σεις για την υπο­δο­χή του νέου έτους, ας μην φέρουν και οικο­γε­νεια­κές τρα­γω­δί­ες. Το πιο μεγά­λο δώρο που μπο­ρού­με φέτος να προ­σφέ­ρου­με στους γονείς μας, τους παπ­πού­δες, τις για­γιά­δες και όσους έχουν υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα, είναι να τους προ­στα­τεύ­σου­με, κάνο­ντας όλοι ένα τεστ, αν πρό­κει­ται να τους συνα­ντή­σου­με», τόνι­σε ο κ. Παπαϊωάννου.

Η μορια­κή μέθο­δος real-time PCR, που ανέ­πτυ­ξε η Ομά­δα Επι­δη­μιο­λο­γί­ας Λυμά­των του ΑΠΘ, έχει τη δυνα­τό­τη­τα να πολ­λα­πλα­σιά­ζει επι­λε­κτι­κά το τμή­μα του γονι­διώ­μα­τος που κωδι­κο­ποιεί την πρω­τε­ΐ­νη ακί­δα του στε­λέ­χους Όμι­κρον. Η νέα μέθο­δος βασί­ζε­ται σε τεχνο­γνω­σία που πρό­σφα­τα δημο­σί­ευ­σαν σε διε­θνή επι­στη­μο­νι­κά περιο­δι­κά υψη­λού κύρους μέλη της Ομά­δας Επι­δη­μιο­λο­γί­ας Λυμά­των του ΑΠΘ από το Δια­γνω­στι­κό Εργα­στή­ριο του Τμή­μα­τος Κτη­νια­τρι­κής ΑΠΘ, με επι­κε­φα­λής τον ανα­πλη­ρω­τή καθη­γη­τή Μορια­κής Μικρο­βιο­λο­γί­ας Χρυ­σό­στο­μο Δόβα και αφο­ρά την ανί­χνευ­ση και τυπο­ποί­η­ση του ιού LSDV που προ­σβάλ­λει τα βοοει­δή, καθώς και των στε­λε­χών Άλφα, Βήτα, Γάμα και Δέλ­τα του SARS-CoV‑2 σε κλι­νι­κά δείγματα.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο