Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Συλλαλητήριο ενάντια στην ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις στις 12 Μάη

Συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 12 Μάη, στις 7 το από­γευ­μα στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην ελλη­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη Συμ­φω­νία που η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος για ψήφι­ση στη Βου­λή και πορεία Ειρή­νης, την Κυρια­κή 22 Μάη που θα ξεκι­νή­σει στις 11 π.μ., από το Γ’ Σώμα Στρα­τού και θα κατα­λή­ξει στο μνη­μείο του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, απο­φά­σι­σε η Επι­τρο­πή Αγώ­να των Φορέ­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις μέσα από σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής, μετά από κάλε­σμα της ΕΔΥΕΘ.

Στη σύσκε­ψη συμ­με­τεί­χαν Εργα­τι­κά Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Ομο­σπον­δία και Σύλ­λο­γοι Γονέ­ων, Σωμα­τεία Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, Σύλ­λο­γοι Γυναι­κών (μέλη της ΟΓΕ) και άλλοι φορείς του λαϊ­κού κινήματος.

Ειση­γη­τι­κά ο πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ, Νίκος Ζώκας ανα­φέρ­θη­κε στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, σημειώ­νο­ντας ότι μπο­ρεί να έχει απρό­βλε­πτες συνέ­πειες για τους λαούς της περιο­χής και του πλα­νή­τη ολό­κλη­ρου. Και τόνι­σε ότι: «Κάποια στιγ­μή ο πόλε­μος αυτός θα τελειώ­σει, με τα όποια θύμα­τα και κατα­στρο­φές και για τους δύο λαούς. Ο κίν­δυ­νος όμως για έναν νέο πόλε­μο, ίσως ακό­μη πιο θανα­τη­φό­ρο, ακό­μη πιο γενι­κευ­μέ­νο, δε θα εκλεί­ψει. Για­τί θα συνε­χί­σει να υπάρ­χει η μήτρα που το γεν­νά, ο ιμπε­ρια­λι­σμός και η εκμε­τάλ­λευ­ση. Αυτή είναι η ένο­χη μήτρα που γεν­νά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και αντι­πα­ρα­θέ­σεις, είναι το κεφα­λαιο­κρα­τι­κό σύστη­μα, που ο πόλε­μος βρί­σκε­ται στο DNA του. Αυτήν τη μήτρα πρέ­πει να κατα­στρέ­ψουν οι λαοί με τους αγώ­νες τους».

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στον πολύ­μορ­φο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό αγώ­να των εργα­ζό­με­νων και του λαού που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη όλους τους τελευ­ταί­ους μήνες, με κορυ­φαία στιγ­μή την απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στις 6 Απρί­λη που κατέ­λη­ξε στο Λιμά­νι της πόλης. Εξέ­φρα­σε την έντο­νη κατα­δί­κη στην κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, στις συλ­λή­ψεις και την κακο­ποί­η­ση οκτώ συνα­γω­νι­στών που θα δικα­στούν στις 15 Ιού­νη. Και κάλε­σε να εκφρα­στεί μαζι­κά η αλλη­λεγ­γύη της εργα­τι­κής τάξης και του αγω­νι­ζό­με­νου λαού, τονί­ζο­ντας: «Με τη μαζι­κή μας παρου­σία να πετύ­χου­με την αθώ­ω­σή τους, να βάλου­με φραγ­μό στην κυβερ­νη­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και αυταρχισμό».

Επί­σης σημεί­ω­σε την ανά­γκη, «η κάθε εκδή­λω­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, της νεο­λαί­ας, των γυναι­κών, των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, των συλ­λό­γων γονέ­ων, των φορέ­ων του πολι­τι­σμού και του αθλη­τι­σμού να γίνουν βήμα έκφρα­σης της αντί­θε­σης του λαού μας, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας και την απαί­τη­σης να κλεί­σουν τώρα οι βάσεις του θανά­του στη χώρα μας».

Απηύ­θυ­νε κάλε­σμα για μαζι­κή συμ­με­το­χή και στή­ρι­ξη της Αντι­πο­λε­μι­κής Συναυ­λί­ας, που θα γίνει την Κυρια­κή 8 Μάη στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους και διορ­γα­νώ­νε­ται από το Σύλ­λο­γο Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος και το Παράρ­τη­μα Θεσ­σα­λο­νί­κης του Πανελ­λη­νί­ου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, που συμ­με­τέ­χει στην Επι­τρο­πή Φορέ­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις.

Τέλος ανα­φέρ­θη­κε ανα­λυ­τι­κά στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας, που η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος για ψήφι­ση στη Βουλή.

Ο Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΔΥΕΘ Μπ. Βέλ­λης, παρου­σί­α­σε το κεί­με­νο καλέ­σμα­τος που υιο­θε­τή­θη­κε ομό­φω­να και αναφέρει:

«Η Επι­τρο­πή Αγώ­να των Φορέ­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις καλεί τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, τους φορείς των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των συντα­ξιού­χων, των γυναι­κών και της νεο­λαί­ας, όλο το λαό σε κλι­μά­κω­ση του αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ φέρ­νει στη Βου­λή με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος. Στό­χος της είναι να επι­κυ­ρω­θεί η Συμ­φω­νία πριν το ταξί­δι του πρω­θυ­πουρ­γού Κ. Μητσο­τά­κη στις ΗΠΑ στις 16 Μάη και τη συνά­ντη­σή του με τον Αμε­ρι­κα­νό Πρό­ε­δρο Μπάιντεν.

Είναι η Συμ­φω­νία που υπέ­γρα­ψε τον Οκτώ­βρη του 2021 ο Έλλη­νας υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Α. Μπλίν­κεν. Με τη Συμ­φω­νία ανα­βαθ­μί­ζο­νται οι αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις και υπο­δο­μές στη Σού­δα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στο Στε­φα­νο­βί­κειο, στο Λιτό­χω­ρο, στη Λάρι­σα και αλλού. Μετα­τρέ­πει ολό­κλη­ρη τη χώρα μας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο ενά­ντια σε άλλους λαούς και σε στό­χο αντι­ποί­νων. Η Συμ­φω­νία δεν έχει καμιά σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού, που ήδη ζει από πρώ­το χέρι στην τσέ­πη του το λογα­ρια­σμό της εμπλο­κής. Σημα­το­δο­τεί την ακό­μη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στην επι­κίν­δυ­νη αντι­πα­ρά­θε­ση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγ­χο των αγο­ρών, των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και των δρό­μων μετα­φο­ράς ενέρ­γειας κι εμπορευμάτων.

Είναι μια Συμ­φω­νία επικίνδυνη!

Επε­κτεί­νε­ται αρχι­κά για πέντε χρό­νια και στη συνέ­χεια επ’ αόρι­στον. Το πόσο επι­κίν­δυ­νη είναι το βλέ­που­με καθη­με­ρι­νά από την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία για λογα­ρια­σμό των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Ηδη η Συμ­φω­νία, την οποία πρό­λα­βε να προ­ε­τοι­μά­σει η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση, εφαρ­μό­ζε­ται στην πρά­ξη με τις υπο­δο­μές στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, στις βάσεις της Σού­δας, της Λάρι­σας και όλης της χώρας να συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ουκρα­νία. Σε αυτό το πλαί­σιο η Ελλά­δα στέλ­νει πολε­μι­κό υλι­κό και προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να στεί­λει και τμή­μα­τα των ενό­πλων δυνά­με­ών της, ενώ ταυ­τό­χρο­να δεκά­δες ασκή­σεις — πρό­βες πολέ­μου βρί­σκο­νται σε εξέλιξη.

Ούτε γη — ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών!

Όλοι στον αγώ­να! Να σημά­νει συνα­γερ­μός σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε γειτονιά!

Τώρα είναι ώρα για τη μεγα­λύ­τε­ρη κλι­μά­κω­ση της πάλης μας!

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, ολό­κλη­ρο το λαό και τους φορείς του σε πλα­τιά και μαζι­κή εκστρα­τεία ενη­μέ­ρω­σης και κινη­το­ποί­η­σης ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμφωνία.

Δυνα­μώ­νου­με και κλι­μα­κώ­νου­με τον αγώ­να μας:

· Να απο­συρ­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις!

· Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία!

· Να στα­μα­τή­σει κάθε συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους, με οποια­δή­πο­τε μορ­φή και πρόσχημα!

· Να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις!».

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο