Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός έπειτα από εμφάνιση αρκούδας στον Χορτιάτη

Η εμφά­νι­ση αρκού­δας σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή στον Χορ­τιά­τη, προ­κά­λε­σε «συνα­γερ­μό» στις τοπι­κές αρχές.

Σε ανα­κοί­νω­σή του, ο Δήμος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη ενη­με­ρώ­νει ότι σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες κατοί­κων στην περιο­χή της Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Χορ­τιά­τη εμφα­νί­στη­κε μια αρκού­δα που προ­έ­χε­ται από τον Χολομωντα.

Ο δήμος με κατε­πεί­γου­σα έγγρα­φη ανα­κοί­νω­σή του ενη­μέ­ρω­σε ήδη τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες, το Δασαρ­χείο Θεσ­σα­λο­νί­κης, την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία και τον Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Αγρο­τι­κής Οικο­νο­μί­ας να βρί­σκο­νται στην περιο­χή, να την επι­τη­ρούν και να ενερ­γή­σουν με κάθε τρό­πο για τη στή­ρι­ξη και απο­μά­κρυν­ση του επι­κίν­δυ­νου ζώου.

Συγκε­κρι­μέ­να η αρκού­δα εντο­πί­στη­κε στις δύο παρα­κά­τω περιοχές:

1. Αντι­πυ­ρι­κή ζώνη κάτω από το ραντάρ στο μονο­πά­τι προς Κισσό

2. Στην περιο­χή της οδού Μακε­δο­νο­μά­χων, στο ύψος του πάρ­κου της Αγί­ας Παρασκευής.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Προ­τεί­νο­νται οι ακό­λου­θοι τρό­ποι απο­μά­κρυν­σης της αρκού­δας που απο­τε­λούν γενι­κούς κανό­νες προστασίας:

Κατά την άσκη­ση δρα­στη­ριο­τή­των στην ύπαιθρο

Η αρκού­δα δεν πρέ­πει να νοιώ­σει ότι απει­λεί­ται από τον άνθρω­πο, η όρθια στά­ση της είναι συμπε­ρι­φο­ρά ανί­χνευ­σης ή και φόβου και όχι εκδή­λω­ση επίθεσης.
Πρό­κλη­ση θορύ­βου (με κόρ­νες ή ντου­ντού­κες γηπέ­δων με δυνα­τό και από­το­μο ήχο) ανά τακτά χρο­νι­κά διαστήματα.
Η συχνή απο­κο­μι­δή απορριμμάτων.
Η χρή­ση κλει­στών κάδων.
Ο καθα­ρι­σμός υπο­λειμ­μά­των από περ­σι­νή σοδειά που μπο­ρεί να υπάρ­χουν σε γει­το­νι­κά χωράφια.

Εάν βρε­θεί­τε στο φυσι­κό της περιβάλλον

Δια­τη­ρή­στε την ψυχραι­μία σας.
Μην προ­σπα­θή­σε­τε να την απο­μα­κρύ­νε­τε με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο ή μέσο.
Μη φωνάξετε.
Μην κάνε­τε από­το­μες κινήσεις.
Μην κατευ­θυν­θεί­τε προς το μέρος της αλλά μεί­νε­τε ακί­νη­τοι ή κατευ­θυν­θεί­τε αντί­θε­τα με αργό βήμα.
Μην πλη­σιά­ζε­τε το ζώο προ­κει­μέ­νου να φωτο­γρα­φή­σε­τε το ίδιο ή τα αρκου­δά­κια του.
Δημιουρ­γή­στε χώρο δια­φυ­γής για την αρκού­δα και μην της «κόψε­τε» το δρό­μο, σε περί­πτω­ση στε­νών χώρων.

Εάν συνα­ντή­σε­τε αρκού­δα κατά την οδήγηση

Μειώ­στε άμε­σα ταχύτητα.
Χρη­σι­μο­ποι­ή­στε τη μεγά­λη σκά­λα φώτων.
Κορνάρετε.
Ειδο­ποιεί­στε την τροχαία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο