Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μέλος φασιστικής οργάνωσης για την κατάληψη στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Συνε­λή­φθη χθες από αστυ­νο­μι­κούς της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης, 22χρονος ημε­δα­πός, ο οποί­ος — σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία — συμ­με­τεί­χε στην κατά­λη­ψη του 2ου ΕΠΑΛ Ευό­σμου την περα­σμέ­νη Πέμπτη.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία στο αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε, βρέ­θη­καν πανό τα οποία είχαν αναρ­τη­θεί στον περί­βο­λο του σχο­λι­κού συγκρο­τή­μα­τος και πλή­θος έντυ­που υλι­κού φασι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, είναι μέλος της Εθνι­κι­στι­κής Νεο­λαί­ας Θεσσαλονίκης.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ — ΜΠΕ.

Τα στοι­χεία φασι­στοει­δών που οργά­νω­σαν και συμ­με­τεί­χαν σε επι­θέ­σεις στον Εύο­σμο (ΦΩΤΟ)

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο