Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Τίμησαν τα 60 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη

Εκδή­λω­ση για τη συμπλή­ρω­ση 60 ετών από την δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, με συγκέ­ντρω­ση και πορεία όπου ακού­στη­καν δυνα­τά συν­θή­μα­τα ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της χώρας μέσα από τη συμ­με­το­χή στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μπρο­στά από το μνη­μείο του Γρ. Λαμπρά­κη, στο σημείο της δολο­φο­νί­ας του από τους παρα­κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς του επί­ση­μου μετεμ­φυ­λια­κού κρά­τους και του Παλα­τιού, στη συμ­βο­λή των οδών Βενι­ζέ­λου και Ερμού.

Εκεί μίλη­σε ο Νίκος Ζώκας, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ), ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων σημεί­ω­σε πως η στυ­γνή δολο­φο­νία ήταν ένα μήνυ­μα του αστι­κού κρά­τους σε κάθε έναν που σήκω­νε κεφά­λι και αγω­νι­ζό­ταν ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση και τους εκμε­ταλ­λευ­τές, ενά­ντια στην κοι­νω­νι­κή αδι­κία, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους πολέ­μους που αστα­μά­τη­τα γεν­νά. «Πίστευε το κρά­τος των αστών, ότι με τη βία και τη φυσι­κή εξό­ντω­ση, μπο­ρού­σε να επι­βά­λει την άνο­μη εξου­σία του και να κατα­στεί­λει την αντί­δρα­ση του λαού», είπε.

Αφού ανα­φέρ­θη­κε με λίγα λόγια στη ζωή και τους αγώ­νες του Γρ. Λαμπρά­κη αλλά και στο χρο­νι­κό της δολο­φο­νί­ας, τόνι­σε πως «Σήμε­ρα, εξή­ντα χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, τα σύν­νε­φα του πολέ­μου πυκνώ­νουν απει­λη­τι­κά στην περιο­χή μας. Οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί ανά­με­σα στις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα με την εμπλο­κή δεκά­δων άλλων κρατών.

(…) Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος επί ουκρα­νι­κού εδά­φους ανά­με­σα στις ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και τη Ρωσία κλι­μα­κώ­νε­ται επι­κίν­δυ­να, είναι ορα­τή η γενί­κευ­σή του, με ολέ­θριες συνέ­πειες για τους λαούς. Παρα­μέ­νουν και ξεσπούν δεκά­δες νέες θερ­μές εστί­ες στη Μέση Ανα­το­λή, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, στην Αφρι­κή, στα Βαλ­κά­νια, στον Καύ­κα­σο. Η απει­λή των πυρη­νι­κών είναι ξανά στην πρώ­τη γραμ­μή. Οι εξο­πλι­σμοί αυξά­νο­νται με ιλιγ­γιώ­δη ρυθ­μό, νέα φονι­κό­τε­ρα όπλα σφυ­ρη­λα­τώ­νται στα εργα­στή­ρια του πολέμου».

Ακό­μα, στά­θη­κε στις τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων ευρω­α­τλα­ντι­κών κομ­μά­των, που για την «γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση» της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης εμπλέ­κουν το λαό και τη νεο­λαία στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. «Μετα­τρέ­πουν το λαό μας σε θύτη άλλων λαών, αλλά και σε θύμα, σε στό­χο αντι­ποί­νων», είπε και πρό­σθε­σε: «Η απο­στο­λή όπλων, η μετα­φο­ρά νατοϊ­κού οπλι­σμού και στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από τα λιμά­νια της Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, οι βάσεις της Σού­δας, της Λάρι­σας, του Στε­φα­νο­βί­κειου και τόσες άλλες, οι απο­στο­λές στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων εκτός συνό­ρων βάζουν στο στό­χα­στρο και σε θανά­σι­μο κίν­δυ­νο το λαό μας».

Συνεχίζουμε, με νέες δυνάμεις, με νέα ορμή!

Ο Νίκος Ζώκας σημεί­ω­σε επί­σης, πως στις εκλο­γές ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία έδω­σαν μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη στις δυνά­μεις που αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, για την ειρή­νη για την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, για την ισό­τη­τα όλων των ανθρώ­πων, για τη συνα­δέλ­φω­ση των λαών και των εργαζόμενων.

«Σήμε­ρα, πολύ περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι του μόχθου, αυτοί που παρά­γουν τα αγα­θά και τα πλού­τη, έδει­ξαν ότι δεν υπο­τάσ­σο­νται, δεν προ­σκυ­νά­νε, μπαί­νουν στο δρό­μο του αγώ­να, για να μην «σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το φαΐ», όπως έλε­γε κι ο Κώστας Βάρναλης.

Αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη τιμή στη μνή­μη του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και των αμέ­τρη-των αγω­νι­στών του λαού μας! Συνε­χί­ζου­με, με νέες δυνά­μεις, με νέα ορμή!», είπε.

Ακο­λού­θη­σε κατά­θε­ση στε­φά­νων στο μνη­μείο, από την ΕΔΥΕΘ, το ΚΚΕ και τη ΚΝΕ, την ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ, το ΠΑΜΕ και το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και τήρη­ση ενός λεπτού σιγής στη μνή­μη του Γρ. Λαμπράκη.

Στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η οποία κατέ­λη­ξε στο στο Προ­ξε­νείο των ΗΠΑ, με τη νεο­λαία να δίνει τον τόνο με σύν­θη­μα όπως «η Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών» και «αυτοί σκο­τώ­σαν Λαμπρά­κη — Μπε­λο­γιαν­νη, φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι» και «ούτε γη, ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο