Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Τίμησαν τον Λαμπράκη στέλνοντας ηχηρό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα

Σαφές αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό μήνυ­μα έστει­λε ο εργα­ζό­με­νος λαός και η νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης με συγκέ­ντρω­ση στο Γ’ Σώμα Στρα­τού και πορεία στο κέντρο της πόλης με τερ­μα­τι­σμό στο μνη­μείο του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, στη συμ­βο­λή των οδών Βενι­ζέ­λου και Ερμού.

Στη συγκέ­ντρω­ση της Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης ‑συμ­με­τεί­χαν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Εργα­τι­κά και Συντα­ξιου­χι­κά Σωμα­τεία, Σύλ­λο­γοι Γυναι­κών- καταγ­γέλ­θη­κε κάθε εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, ζητή­θη­κε να στα­μα­τή­σει οποια­δή­πο­τε απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού εκτός συνό­ρων και απευ­θύν­θη­κε κάλε­σμα για συμ­βο­λή στην ειρήνη.

Στη συγκέ­ντρω­ση μπρο­στά στο ΝΑΤΟϊ­κό Στρα­τη­γείο μίλη­σε ο Νίκος Ζώκας, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

«Βρι­σκό­μα­στε εδώ, είπε, για να κατα­δι­κά­σου­με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. Να κατα­δι­κά­σου­με όμως και την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, που εμπλέ­κει ολο­έ­να βαθύ­τε­ρα τη χώρα μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους, σπέρ­νει σ’ όλη τη χώρα αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις και υπο­δο­μές, μετα­τρέ­πει την πατρί­δα μας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και ταυ­τό­χρο­να σε στό­χο απα­ντη­τι­κών χτυπημάτων.

Ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία μαί­νε­ται. Ο κίν­δυ­νος της επέ­κτα­σής του μεγα­λώ­νει μέρα με τη μέρα. Είναι επι­κίν­δυ­νη η οποια­δή­πο­τε επα­νά­παυ­ση. Είναι χρέ­ος του λαού μας να πάρει θέση στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας! Από εδώ, μπρο­στά στο νατοϊ­κό στρα­τη­γείο, μπρο­στά στο άντρο των νατοϊ­κών δολο­φό­νων στέλ­νου­με το μήνυ­μα: Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών»!

Στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην ανά­γκη να στα­μα­τή­σει η οποια­δή­πο­τε συμ­με­το­χή και διευ­κό­λυν­ση της χώρας μας προς τους φονιά­δες των λαών. Εξη­γώ­ντας ότι η απο­στο­λή όπλων, η μετα­φο­ρά νατοϊ­κού οπλι­σμού και στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, οι βάσεις της Σού­δας, της Λάρι­σας, του Στε­φα­νο­βί­κειου, οι απο­στο­λές στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων εκτός συνό­ρων, βάζουν στο στό­χα­στρο και σε θανά­σι­μο κίν­δυ­νο το λαό μας.

Τόνι­σε ότι πρέ­πει να κλι­μα­κω­θεί ο αγώ­νας για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις, να καταρ­γη­θεί η νέα Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και να κλεί­σει το στρα­τη­γείο NRDC, που έχει ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο ως Στρα­τη­γείο των Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Ανά­πτυ­ξης του ΝΑΤΟ, και στο οποίο προ­βλέ­πε­ται η εγκα­τά­στα­ση όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής — πυρη­νι­κών, χημι­κών και βιολογικών.

Και κατέ­λη­ξε: «Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι και η ιμπε­ρια­λι­στι­κή ειρή­νη έχουν τον ίδιο παρο­νο­μα­στή — τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου, έχουν όμως και τα ίδια θύμα­τα — τους λαούς, που θυσιά­ζουν το μόχθο τους, τα όνει­ρά και τη ζωή τους ακό­μη, για τα κέρ­δη των ολί­γων! Για μας ο αγώ­νας για ειρή­νη σημαί­νει και αγώ­να ενά­ντια στο σάπιο σύστη­μα, που υπο­βαθ­μί­ζει την ανθρώ­πι­νη ζωή και ύπαρ­ξη, που γεν­νά­ει κρί­σεις, ανερ­γία, φτώ­χεια, προ­σφυ­γιά, επεμ­βά­σεις και πολέ­μους. Είναι αγώ­νας για ένα άλλο κόσμο χωρίς εκμε­ταλ­λευ­τές κι εκμε­τάλ­λευ­ση, για τον κόσμο της συνα­δέλ­φω­σης των λαών, όλων των ανθρώ­πων, ανε­ξάρ­τη­τα από κατα­γω­γή, θρή­σκευ­μα, φύλ­λο και χρώ­μα του δέρματος».

Στο μνη­μείο Λαμπρά­κη έγι­νε κατά­θε­ση στε­φα­νιών με αφορ­μή την 59η επέ­τειο από τη δολο­φο­νία του.

Στη δρά­ση και στο όρα­μα του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, για την παγκό­σμια ειρή­νη και τον αφο­πλι­σμό, για τη φιλία και τη συνερ­γα­σία των λαών ανα­φέρ­θη­κε σε ομι­λία του ο αντι­πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ, Μιχά­λης Μιχαήλ.

Η εκδή­λω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με κατά­θε­ση στε­φά­νων από εκπρο­σώ­πους της ΕΔΥΕΘ, της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, της ΚΝΕ και του ΚΚΕ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο