Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που σκότωσε γατάκι — «Σεσημασμένος»

Στην ταυ­το­ποί­η­ση του άνδρα που ποδο­πά­τη­σε και σκό­τω­σε νεο­γέν­νη­το γατά­κι στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν λίγες ημέ­ρες φέρε­ται πως έχει προ­χω­ρή­σει η Αστυνομία.

Όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, παρά την προ­σπά­θειά του να καλύ­ψει τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του, η κατα­γρα­φή του από κλει­στό κύκλω­μα κατα­στή­μα­τος ήταν αρκε­τή ώστε το υλι­κό να εξε­τα­στεί και να γίνουν γνω­στά τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τάς του.

Μάλι­στα, σημειώ­νε­ται πως φέρε­ται να έχει απα­σχο­λή­σει και στο παρελ­θόν τις Αρχές με παρό­μοια αδι­κή­μα­τα ενώ του έχουν επι­βλη­θεί ποι­νές και για άλλες περι­πτώ­σεις κακο­ποί­η­σης ζώων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο