Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Τράπεζα πλειστηριάζει σπίτι τετραμελούς οικογένειας με πατέρα άνεργο και μητέρα ανάπηρη!

Σε κινη­το­ποί­η­ση καλούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, στις 6.30 μ.μ. στην οδό Πλά­τω­νος στην περιο­χή Μαύ­ρος Γάτος στις Συκιές, ο Δημο­κρα­τι­κός Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Συκε­ών (μέλος ΟΓΕ) και το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην κατά­σχε­ση σπι­τιού λαϊ­κής οικογένειας.

Συγκε­κρι­μέ­να, η τρά­πε­ζα «Eurobank», όπως καταγ­γέλ­λουν οι φορείς, πλει­στη­ρί­α­σε το μονα­δι­κό σπί­τι τετρα­με­λούς οικο­γέ­νειας, με τον πατέ­ρα να είναι άνερ­γος και την μητέ­ρα με βαριά αναπηρία.

«Για μια ακό­μη φορά γινό­μα­στε μάρ­τυ­ρες της σχε­δια­σμέ­νης προ­σπά­θειας των τρα­πε­ζι­τών, οι οποί­οι επι­διώ­κουν να ξεσπι­τώ­σουν χιλιά­δες οικο­γέ­νειες, ώστε να αυγα­τί­σουν τα κέρ­δη τους, αξιο­ποιώ­ντας πλή­ρως το “οπλο­στά­σιο” και τη στή­ρι­ξη των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ αλλά και πριν του ΣΥΡΙΖΑ», σημειώ­νουν μετα­ξύ άλλων στην ανα­κοί­νω­ση και καλούν όλους τους εργα­ζό­με­νους, τα σωμα­τεία και τους φορείς της περιο­χής να υψώ­σουν φωνή αντί­στα­σης για την προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας του Γ.Ν., να συμπα­ρα­στα­θούν με απο­φά­σεις και με τη συμ­με­το­χή τους.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο