Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Τρεις κι’ ο κούκος στην φασιστοσύναξη του μορφώματος Κασιδιάρη

Πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν… κου­ρε­μέ­νοι. Ο λόγος για τα φασι­στοει­δή του μορ­φώ­μα­τος («Έλλη­νες») του κατα­δι­κα­σμέ­νου εγκλη­μα­τία ναζι­στή Κασι­διά­ρη που δια­τυ­μπά­νι­ζαν εδώ και μέρες την συγκέ­ντρω­σή τους στην Θεσ­σα­λο­νί­κη εν όψει των εγκαι­νί­ων της ΔΕΘ. 

Οι φασί­στες τελι­κά συγκε­ντρώ­θη­καν το Σάβ­βα­το στο άγαλ­μα του Μ. Αλε­ξάν­δρου με τις σημαί­ες να είναι περισ­σό­τε­ρες από τους παρι­στά­με­νους και αργό­τε­ρα έκα­ναν μια σύντο­μη βόλ­τα στο κέντρο της πόλης, πάντα απλω­μέ­νοι για να φαί­νο­νται… εκατοντάδες.

Σαν γνή­σιοι γκε­μπε­λί­σκοι, τα ορφα­νά της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής παρου­σιά­ζουν στο δια­δί­κτυο την φασι­στο­σύ­να­ξή τους ως… «σει­σμό» και «συγκλο­νι­στι­κή παρου­σία κόσμου». Γελά­νε μέχρι και οι σβά­στι­κες που έχουν για τατουάζ.

Η αδιαμ­φι­σβή­τη­τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που κάθε άνθρω­πος που βρέ­θη­κε χθες στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης γνω­ρί­ζει, είναι πως η μονα­δι­κή αντί­θε­ση στο επαί­σχυ­ντο πανη­γυ­ρά­κι της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη στη ΔΕΘ ήταν το μεγά­λο ποτά­μι δια­δη­λω­τών που συμ­με­τεί­χε στην συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ και των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των. Μια τερά­στια και επι­τυ­χη­μέ­νη δια­δή­λω­ση που όταν η κεφα­λή της βρι­σκό­ταν στο Συντρι­βά­νι, η ουρά των μπλοκ ήταν ακό­μη στη ΧΑΝΘ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο