Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: «Τώρα η οργή να γίνει ανατροπή» (ΒΙΝΤΕΟ — ΦΩΤΟ)

Με αυτο­κόλ­λη­τα που ανα­γρά­φουν «η οργή μας να γίνει ποτά­μι, 57 νεκροί», χιλιά­δες κόσμου έχουν συγκε­ντρω­θεί στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, όπου στις 12 το μεση­μέ­ρι είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

«Τώρα η οργή να γίνει ανα­τρο­πή το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί», γρά­φει το κεντρι­κό πανό της συγκέ­ντρω­σης των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων ενώ ξεχω­ρί­ζουν αυτό της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών που γρά­φει «Τα κέρ­δη τους, οι ζωές μας», το «Δεν σας χαρί­ζου­με τα παι­διά μας ορκι­ζό­μα­στε ότι θα σας γκρε­μί­σου­με» του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης, αλλά και το σύν­θη­μα «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, το έγκλη­μα αυτό έχει ιστο­ρία» που τονί­ζει το πανό των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων Θεσσαλονίκης.

Πηγή: 902.gr

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο