Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Φασίστες ετοίμαζαν νέα επίθεση σε μαθητή του Διαπολιτισμικού Σχολείου Ευόσμου

Ανε­νό­χλη­τες συνε­χί­ζουν τις επι­θέ­σεις τους σε Ελλη­νες και πρό­σφυ­γες οι φασι­στι­κές ομά­δες που δρουν στα ΕΠΑΛ του Ευό­σμου, με τις πλά­τες των κρα­τι­κών μηχα­νι­σμών και της κυβέρ­νη­σης, του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και των υπη­ρε­σιών του.

Ατο­μα αυτών των ομά­δων εμφα­νί­στη­καν και πάλι προ­χτές έξω από το Δια­πο­λι­τι­σμι­κό Σχο­λείο Ευό­σμου προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας νέα επί­θε­ση σε βάρος του πρό­σφυ­γα μαθη­τή της Α’ Λυκεί­ου που είχαν χτυ­πή­σει πριν από τα Χριστούγεννα.

Την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση αυτών των ομά­δων κατήγ­γει­λαν μιλώ­ντας στον 902.gr και στον «Ριζο­σπά­στη» εκπαι­δευ­τι­κός του συγκε­κρι­μέ­νου σχο­λεί­ου αλλά και γονείς και ζητά­νε επι­τέ­λους να παρ­θούν μέτρα για να καθα­ρί­σουν τα σχο­λεία από τις φασι­στι­κές ομά­δες που χτυ­πούν μαθη­τές Ελλη­νες και πρό­σφυ­γες, τρο­μο­κρα­τούν και εκφοβίζουν.

Στο Δια­πο­λι­τι­σμι­κό Γυμνά­σιο και Λύκειο Ευό­σμου, μαζί με τους Ελλη­νες μαθη­τές, φοι­τούν και περί­που 40 προ­σφυ­γό­που­λα, από το Αφγα­νι­στάν, το Πακι­στάν, Κούρ­δοι από το Ιράκ, μετα­νά­στες από τη Ρου­μα­νία, την Αρμε­νία, κ.α.

Οπως περι­γρά­φει εκπαι­δευ­τι­κός του σχο­λεί­ου, «μία βδο­μά­δα πριν κλεί­σουν τα σχο­λεία για τις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων, τον Δεκέμ­βρη του 2021, ένας μαθη­τής της Α’ Λυκεί­ου, Κούρ­δος από το Ιράκ, δέχτη­κε άγρια επί­θε­ση από ομά­δα περί­που 10 ατό­μων την ώρα που περί­με­νε στη στά­ση, κοντά στο σχο­λείο του, το λεω­φο­ρείο που θα τον μετέ­φε­ρε μαζί με τους άλλους μαθη­τές στη δομή προ­σφύ­γων στα Δια­βα­τά, όπου διέ­με­νε. Τον χτύ­πη­σαν με σιδε­ρο­γρο­θιά, του έσπα­σαν τα γυα­λιά, του έσχι­σαν το αυτί. Αλλοι είχαν καλυμ­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά και άλλοι όχι. Η επί­θε­ση έγι­νε από 8 — 10 άτο­μα από τα ΕΠΑΛ, που μάλι­στα λίγη ώρα πριν από την επί­θε­ση είχαν μπει μέσα στο σχο­λείο και μας είπαν ότι είναι παλιοί μας μαθητές.

Το παι­δί επί ένα μήνα δεν εμφα­νί­στη­κε στο σχο­λείο για­τί φοβή­θη­κε το ίδιο και φυσι­κά και οι γονείς του. Μετά από αλλε­πάλ­λη­λες δια­βε­βαιώ­σεις ότι δεν πρέ­πει να φοβού­νται, το παι­δί επα­νήλ­θε στο σχο­λείο προ­χτές. Την ίδια μέρα ξανα­εμ­φα­νί­στη­καν τα παι­διά από τα ΕΠΑΛ. Αυτήν τη φορά ήταν 5 άτο­μα. Η συνο­δός των προ­σφυ­γό­που­λων, τους άκου­σε να λένε στο τηλέ­φω­νο “ελά­τε, θα ρίξου­με ξύλο”. Φοβή­θη­κε, μας φώνα­ξε και πήγα­με τα προ­σφυ­γό­που­λα συνο­δεία μέχρι το λεω­φο­ρείο. Αυτή η επί­θε­ση απο­τρά­πη­κε. Ομως, το παι­δί τρο­μο­κρα­τή­θη­κε και οι γονείς είπαν ότι δεν θα το ξανα­στεί­λουν στο σχο­λείο. Σήμε­ρα (σ.σ. χτες) δεν ήρθαν στο σχο­λείο και οι άλλοι μαθη­τές Κούρ­δοι από το Ιράκ που δια­μέ­νουν στη δομή των Δια­βα­τών, για­τί οι γονείς φοβή­θη­καν για τη σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα των παι­διών τους.

Σε επι­κοι­νω­νία που είχα­με με τη συντο­νί­στρια της δομής και τον διευ­θυ­ντή του Λυκεί­ου ανα­ζη­τού­με τρό­πους για να δια­σφα­λι­στεί η προ­στα­σία των μαθη­τών μας. Και φυσι­κά να ενη­με­ρω­θούν όλοι οι αρμόδιοι».

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, για την πρώ­τη επί­θε­ση είχαν ενη­με­ρω­θεί τόσο η συντο­νί­στρια Εκπαί­δευ­σης της δομής όσο και ο διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου για την εμπλο­κή των μαθη­τών, αλλά και η αρμό­δια Διεύ­θυν­ση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Να διωχθούν από τα σχολεία οι φασιστικές συμμορίες

Την αγω­νία των γονιών εξέ­φρα­σε μια μητέ­ρα μαθη­τή του σχο­λεί­ου. Οπως είπε, έχουν μιλή­σει με τον Σύλ­λο­γο Διδα­σκό­ντων και με τη διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου «για να προ­στα­τευ­θεί καταρ­χάς το παι­δί, να μη φοβά­ται να έρθει στο σχο­λείο, να μην μπο­ρεί να το εκφο­βί­σει κανέ­νας και να μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θεί τα μαθή­μα­τά του.

«Αυτό πρέ­πει να ισχύ­ει για όλα τα παι­διά. Κανέ­να παι­δί, είτε είναι πρό­σφυ­γας είτε είναι Ελλη­νας, δεν μπο­ρεί να στε­ρεί­ται το σχο­λείο επει­δή το εκφο­βί­ζουν», σημείωσε.

Ομως, πρό­σθε­σε, «στον Εύο­σμο δρουν κάποιες συμ­μο­ρί­ες, φασι­στι­κές ομά­δες, που εκφο­βί­ζουν τα παι­διά αλλά και τους καθη­γη­τές. Εχουν παρα­βα­τι­κή δρά­ση και εντός και εκτός σχο­λεί­ου και αυτά τα άτο­μα θα πρέ­πει να απο­μο­νω­θούν, να κατο­νο­μα­στούν από τους καθη­γη­τές και να εκδιω­χθούν από τα σχολεία».

Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν οι επιθέσεις

Ο Θανά­σης Κοκο­νάς, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, σημεί­ω­σε: «Είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κά τα φαι­νό­με­να αυτά. Δεν έχουν καμία θέση μέσα στο σχο­λείο τέτοια στοι­χεία. Εμείς περι­μέ­νου­με να ταυ­το­ποι­η­θούν οι δρά­στες και αν είναι μαθη­τές να απο­μα­κρυν­θούν παντε­λώς από τα σχο­λεία και αν όχι να επι­λη­φθεί η αστυνομία».

Τόνι­σε ότι οι διευ­θύν­σεις Γυμνα­σί­ου και Λυκεί­ου του Δια­πο­λι­τι­σμι­κού πρέ­πει να πάρουν όλα τα ανα­γκαία μέτρα ώστε να επι­στρέ­ψουν όλοι οι μαθη­τές και ταυ­τό­χρο­να να ενη­με­ρω­θεί το σύνο­λο της μαθη­τι­κής κοι­νό­τη­τας αλλά και ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων σε μια Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, ώστε οργα­νω­μέ­να να αντι­με­τω­πι­στούν τα φαι­νό­με­να βίας και φασι­σμού μέσα κι έξω από τα σχολεία.

Ανέ­δει­ξε ακό­μη ότι «και αυτά τα περι­στα­τι­κά και όσα είδα­με τις προη­γού­με­νες μέρες στο 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου δεί­χνουν τον τρό­πο με τον οποίο δρουν όλες αυτές οι φασι­στι­κές ομά­δες. Με τον φόβο, με την τρο­μο­κρα­τία προ­σπα­θούν να εμπο­δί­σουν και τη μόρ­φω­ση των προ­σφυ­γό­που­λων αλλά και τις συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και τις αγω­νι­στι­κές διερ­γα­σί­ες που υπάρ­χουν στα σχολεία».

902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο