Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Φασιστοειδή βεβήλωσαν τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα στο Βαρδάρη

Στό­χος φασι­στοει­δών έγι­νε για δεύ­τε­ρη φορά τοι­χο­γρα­φία για το Ολο­καύ­τω­μα, στην ανα­το­λι­κή περί­φρα­ξη του Νέου Σιδη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, που υλο­ποί­η­σε το 2021 η Ομά­δα Γει­το­νιάς του Βαρδάρη.

Όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση «μέλη φασι­στι­κών ομά­δων αυτήν τη φορά κάλυ­ψαν με αγκυ­λω­τούς σταυ­ρούς και σύμ­βο­λα μίσους μεγά­λο μέρος της τοι­χο­γρα­φί­ας προ­σπα­θώ­ντας για άλλη μια φορά να αμαυ­ρώ­σουν όσα η τοι­χο­γρα­φία συμ­βο­λί­ζει και υπεν­θυ­μί­ζει: Το μεγα­λύ­τε­ρο έγκλη­μα στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, το Ολοκαύτωμα».

Είναι η δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε δυο βδο­μά­δες που αντί­στοι­χο μνη­μείο μπή­κε στο στό­χα­στρο νεο­να­ζι­στι­κών ομά­δων. Στις 28/12 βεβη­λώ­θη­κε το μνη­μείο που ανε­γέρ­θη­κε το 2014 εντός της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης του ΑΠΘ και είναι αφιε­ρω­μέ­νο στο παλαιό Εβραϊ­κό Νεκροταφείο.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο