Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες διαδήλωσαν «κόντρα στην εγκληματική πολιτική του κέρδους» (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με δυνα­τά συν­θή­μα­τα να δονούν το κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, χιλιά­δες απερ­γοί κάτω από τα μπλοκ των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, φοι­τη­τές και μαθη­τές, κατήγ­γει­λαν την πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τη ζωή του λαού για τα κέρ­δη των μονοπωλίων.

Η απερ­για­κή πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, έστει­λε ηχη­ρό μήνυ­μα ότι ο αγώ­νας για μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας της ζωής εργα­ζο­μέ­νων και νεο­λαί­ας θα συνεχιστεί.

Νωρί­τε­ρα, στη συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στο άγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου, κατα­δι­κά­στη­κε η πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τα δικαιώ­μα­τα και τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας στα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Στην κεφα­λή της πορεί­ας ήταν το πανό εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων που έγρα­φε: «Τώρα η οργή να γίνει ανα­τρο­πή, το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχαστεί».

«Το έγκλη­μα αυτό δεν θα συγκα­λυ­φθεί — Σύγ­χρο­νες — ασφα­λείς — φθη­νές μαζι­κές μετα­φο­ρές για τον λαό — Κόντρα στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κέρ­δους», έγρα­φε άλλο πανό, δίνο­ντας το στίγ­μα της κινητοποίησης.

Ιδιαί­τε­ρα μαζι­κά ήταν τα μπλοκ των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων και της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών που έδι­ναν ζωντά­νια και ορμή στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση, απαι­τώ­ντας μέτρα για την ασφά­λεια της ζωής τους και των οικο­γε­νειών τους.

Η πορεία πέρα­σε από τον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό στον ΟΣΕ και κατέ­λη­ξε στον Βαρ­δά­ρη όπου ολο­κλη­ρώ­θη­κε το μεγα­λειώ­δες συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης,  με την υπό­σχε­ση της συνέ­χι­σης του αγώ­να μέσα από τα σωμα­τεία, ώστε να μην ξεχα­στεί το έγκλη­μα των Τεμπών για να μην γίνουν οι χώροι δου­λειάς μικρές κοι­λά­δες των Τεμπών.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο