Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες λαού σε ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων ετών _VIDEO +ΦΩΤΟ

Με το σύν­θη­μα «Στο Πολυ­τε­χνείο μίλη­σε ο λαός, ανί­κη­τος δεν είναι ο ιμπε­ρια­λι­σμός» να δηλώ­νει την από­φα­σή του, ο εργα­ζό­με­νος λαός και η νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης τίμη­σε αγω­νι­στι­κά το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής τον ηρω­ι­κό ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου και απαί­τη­σε «Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη».

Με μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές πορεί­ες των τελευ­ταί­ων χρό­νων έστει­λε δυνα­τό το μήνυ­μα συνέ­χι­σης και κλι­μά­κω­σης του αγώ­να ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την εμπλο­κή της χώρας μας στη σφα­γή της Γάζας, αλλά και για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών του για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, Παι­δεία και Υγεία, ενά­ντια στη φορο­λη­στεία που τσα­κί­ζει το εισό­δη­μά του.

Από νωρίς το από­γευ­μα οι χιλιά­δες λαού άρχι­σαν να συρ­ρέ­ουν πλημ­μυ­ρί­ζο­ντας τον χώρο μέσα και έξω από το Πολυ­τε­χνείο του ΑΠΘ.

Στο μνη­μείο κατέ­θε­σαν λου­λού­δια νέοι στρα­τευ­μέ­νοι που στη συνέ­χεια δια­δή­λω­σαν ένστο­λοι, παίρ­νο­ντας τη θέση τους μαζί με τον λαό και τη νεο­λαία, που βρο­ντο­φώ­να­ζε «Οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά, έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δουλειά».

Η πορεία καθυ­στέ­ρη­σε μια ώρα να ξεκι­νή­σει καθώς πλή­θος κόσμου εξα­κο­λου­θού­σε να συρρέει.

Στην κεφα­λή της μεγά­λης πορεί­ας μπή­καν οι αντι­δι­κτα­το­ρι­κοί αγω­νι­στές με το πανό του ΣΦΕΑ να ανα­γρά­φει «Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να ενά­ντια στα μονο­πώ­λια, τον ιμπε­ρια­λι­σμό και τον πόλε­μο». Ακο­λου­θού­σαν ο Σύλ­λο­γος ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ και από πίσω το μεγά­λο ορμη­τι­κό ποτά­μι της νεολαίας.

Οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι προ­χω­ρού­σαν κρα­τώ­ντας ψηλά το μεγά­λο πανό με το σύν­θη­μα «Τιμά­με το Πολυ­τε­χνείο στον δρό­μο του αγώ­να — Καμία εμπλο­κή στης Γάζας τη σφα­γή. Έξω οι ΗΠΑ — έξω το ΝΑΤΟ. Ψωμί — Παι­δεία — Ελευ­θε­ρία. Οι λαοί έχουν τη δύνα­μη και θα νικήσουν!».

Εκεί, μαζι­κά και μαχη­τι­κά έδω­σαν το «παρών» και οι μαθη­τές, συγκρο­τη­μέ­να πίσω από το πανό της Συντο­νι­στι­κής τους Επι­τρο­πής να δια­μη­νύ­ουν «Το Πολυ­τε­χνείο μάθη­μα ζωής, όλα ανα­τρέ­πο­νται αν ξεσηκωθείς!».

Πολύ μαζι­κό ήταν και το μπλοκ του ΠΑΜΕ και των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, που όλο το τελευ­ταίο διά­στη­μα δίνουν τη μάχη για τα προ­βλή­μα­τα στους χώρους δου­λειάς και στις γει­το­νιές, ενά­ντια στην επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης, εργο­δο­τών αλλά και για την προ­στα­σία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών από τα «κορά­κια» των τρα­πε­ζών, να προ­βάλ­λουν μαχη­τι­κά πως «Όταν οι λαοί το απο­φα­σί­σουν είναι ανίκητοι».

Δυνα­μι­κή ήταν και η παρου­σία της Παλαι­στι­νια­κής Παροι­κί­ας με τους Παλαι­στί­νιους να κρα­τούν τη σημαία της πατρί­δας τους και μαζί με τους αγω­νι­στές της ΕΔΥΕΘ να βρο­ντο­φω­νά­ζουν «Όχι στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού», «Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη».

Ξεχώ­ρι­σε το μεγά­λο μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με τα πανό και τα συν­θή­μα­τα να δεί­χνουν τον δρό­μο που πρέ­πει να βαδί­σει ο λαός. «Το ’73 γρά­φτη­κε Ιστο­ρία. Με το ΚΚΕ για νέους λαϊ­κούς ξεση­κω­μούς, για την ανα­τρο­πή». Με τα κόκ­κι­να λάβα­ρα να ανε­μί­ζουν και τα συν­θή­μα­τα να δίνουν το ρυθ­μό. «Καμιά συμ­με­το­χή — καμία εμπλο­κή, έξω η Ελλά­δα από τη σφα­γή», «Το δίκιο χαραγ­μέ­νο στων λαών τη μνή­μη. Νίκη στον αγώ­να που δίνει η Παλαιστίνη».

Μπρο­στά στο αμε­ρι­κά­νι­κο προ­ξε­νείο ακού­στη­κε μυριό­στο­μα το σύν­θη­μα «Αυτοί σκο­τώ­σαν Λαμπρά­κη — Μπε­λο­γιάν­νη, φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών» και οι δια­δη­λω­τές πυρ­πό­λη­σαν τη σημαία των ΗΠΑ.

Οι φοι­τη­τές στά­θη­καν και στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ενά­ντια στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού τρα­γού­δη­σαν το «Πότε θα κάνει ξαστε­ριά», με τους αναμ­μέ­νους πυρ­σούς να φωτί­ζουν το σκο­τά­δι και τα λαμπε­ρά τους πρό­σω­πα να σκί­ζουν την κατα­χνιά. Και τους στί­χους του τρα­γου­διού δια­δέ­χθη­κε το σύν­θη­μα «Εμπρός λαέ με σκύ­βεις το κεφά­λι, ο μόνος δρό­μος είναι αντί­στα­ση και πάλη».

Λίγα μέτρα πιο πίσω οι μικροί φίλοι του «Κόκ­κι­νου αερό­στα­του» τρα­γού­δη­σαν τον «Δρό­μο» με τη συνο­δεία μιας κιθά­ρας και έκλει­σαν το δικό τους αγω­νι­στι­κό δρώ­με­νο φωνά­ζο­ντας «Ψωμί — Παι­δεία  — Ελευθερία».Η μεγά­λη πορεία συνε­χί­στη­κε στους δρό­μους της πόλης και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη αντή­χη­σε δυνα­τά από­ψε, για άλλη μια φορά, το σύν­θη­μα «Η Ιστο­ρία έχει μια σωστή πλευ­ρά, με την Παλαι­στί­νη ως τη λευ­τε­ριά» και η από­φα­ση του λαού για «Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο