Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Χωρίς άδεια το Καυτανζόγλειο – Τραγική η κατάσταση του σταδίου (ΦΩΤΟ)

Χωρίς άδεια για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση αγώ­νων είναι το Καυ­ταν­ζό­γλειο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, λόγω της τρα­γι­κής και απα­ρά­δε­κτης κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί στο στά­διο, ως απο­τέ­λε­σμα της χρό­νιας εγκα­τά­λει­ψης και υπο­βάθ­μι­σης των υπο­δο­μών του από το κρά­τος και το αρμό­διο υπουρ­γείο, με τις πλά­τες και της περι­φε­ρεια­κής και δημο­τι­κής αρχής της πόλης.

Στο στά­διο είναι ορα­τές οι μεγά­λες και εκτε­τα­μέ­νες κατα­στρο­φές στον τάπη­τα στί­βου, στον χλο­ο­τά­πη­τα του κεντρι­κού και του βοη­θη­τι­κού γηπέ­δου, ρωγ­μές στην κτι­ρια­κή υπο­δο­μή, πρό­βλη­μα πυρα­σφά­λειας, υγρα­σί­ας κ.ά.

Από το 2004 μέχρι και σήμε­ρα γίνο­νται μόνο υπο­τυ­πώ­δεις συντη­ρή­σεις για επεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα που προ­κύ­πτουν, που όμως δεν κατα­φέρ­νουν να αλλά­ξουν την εικό­να της εγκα­τά­λει­ψης, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια η κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση έχει συρ­ρι­κνω­θεί στο 1/3 και το προ­σω­πι­κό έχει ελα­χι­στο­ποι­η­θεί. Έτσι, ενώ τη δεκα­ε­τία του 2000 απα­σχο­λού­νταν 35 άτο­μα, σήμε­ρα μετά βίας οι εργα­ζό­με­νοι φτά­νουν τους 17.

Η μη αδειο­δό­τη­ση του στα­δί­ου έχει οδη­γή­σει την ομά­δα του Ηρα­κλή να ανα­γκα­στεί να αγω­νι­στεί στο Κιλ­κίς αντί για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου είναι βάση της.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο