Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: 16χρονη αθλήτρια κωπηλασία κατήγγειλε τον προπονητή της για κατάχρηση σε ασέλγεια

Στα χέρια εισαγ­γε­λέα βρί­σκε­ται μήνυ­ση που υπέ­βα­λε η οικο­γέ­νεια 16χρονης αθλή­τριας της κωπη­λα­σί­ας, με την οποία καταγ­γέλ­λε­ται προ­πο­νη­τής για κατά­χρη­ση σε ασέλγεια.

Η μήνυ­ση υπο­βλή­θη­κε την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης και σ’ αυτή περι­γρά­φο­νται γενε­τή­σιες πρά­ξεις που φέρο­νται να τελέ­στη­καν το διά­στη­μα από τον περυ­σι­νό Δεκέμ­βριο μέχρι τον Ιού­νιο του τρέ­χο­ντος έτους.

Η ανή­λι­κη αθλή­τρια φαί­νε­ται πως εκμυ­στη­ρεύ­τη­κε τα προη­γού­με­να 24ωρα στους γονείς της όσα είχαν συμ­βεί και υπό αυτές τις συν­θή­κες ακο­λού­θη­σε η προ­σφυ­γή στη Δικαιο­σύ­νη. Οι καταγ­γελ­λό­με­νες πρά­ξεις, σύμ­φω­να με τη μήνυ­ση, τελέ­στη­καν στο σπί­τι του προ­πο­νη­τή και σε όχη­μα του κωπη­λα­τι­κού συλ­λό­γου, το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τη μετά­βα­ση των αθλη­τών σε προ­πο­νή­σεις. «Ένιω­σα αμη­χα­νία, τρό­μα­ξα και δεν εκδή­λω­σα καμία αντί­δρα­ση», φέρε­ται να κατέ­θε­σε η 16χρονη αθλή­τρια για τον 38χρονο προπονητή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο