Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: 21χρονος ημεδαπός καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό 88χρονης μέχρι θανάτου

Σε κάθειρ­ξη 12 ετών και 4 μηνών κατα­δι­κά­στη­κε 21χρονος, ο οποί­ος κάθι­σε στο εδώ­λιο του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης, κατη­γο­ρού­με­νος ότι επι­χεί­ρη­σε να ληστέ­ψει 88χρονη.

Ο 21χρονος ημε­δα­πός την ξυλο­κό­πη­σε άγρια για να τού απο­κα­λύ­ψει πού έκρυ­βε τα χρή­μα­τα και τα κοσμή­μα­τά της, με απο­τέ­λε­σμα η ηλι­κιω­μέ­νη να χάσει τη ζωή της, ύστε­ρα από σύντο­μη νοση­λεία στη ΜΕΘ του Νοσο­κο­μεί­ου ΑΧΕΠΑ.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την 1η Σεπτεμ­βρί­ου 2021, στον Βαθύ­λακ­κο Θεσ­σα­λο­νί­κης, όταν ο δρά­στης, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας σκά­λες, κατά­φε­ρε να μπει στο σπί­τι της 88χρονης, σπά­ζο­ντας το τζά­μι του μπά­νιου. Σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, ο κατη­γο­ρού­με­νος φαί­νε­ται πως γνώ­ρι­ζε το θύμα του, καθώς διέ­με­νε στην ίδια περιο­χή, ενώ ‑όπως απο­κά­λυ­ψε- είχε ξανα­μπεί στο σπί­τι της, κλέ­βο­ντας 600 ευρώ και αλκο­ο­λού­χα ποτά.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι μετά την πρά­ξη του, ο κατη­γο­ρού­με­νος έμει­νε πάνω από τέσ­σε­ρις ώρες στο σπί­τι και πριν απο­χω­ρή­σει φαί­νε­ται, μάλι­στα, να κοι­μή­θη­κε στον κανα­πέ, δίπλα στην τραυ­μα­τι­σμέ­νη ηλικιωμένη.

Την άτυ­χη γυναί­κα, η οποία φέρε­ται να έπα­σχε από άνοια, εντό­πι­σε το επό­με­νο πρω­ι­νό η γει­τό­νισ­σά της, που τη φρό­ντι­ζε. Δια­κο­μί­στη­κε στο νοσο­κο­μείο, αλλά λίγα 24ωρα αργό­τε­ρα υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά της. Σύμ­φω­να με τα ιατρο­δι­κα­στι­κά ευρή­μα­τα, έφε­ρε κακώ­σεις από χτυ­πή­μα­τα με τα χέρια στο πρό­σω­πο και σε διά­φο­ρα σημεία του σώματος.

Στην απο­λο­γία του, ο κατη­γο­ρού­με­νος ανέ­φε­ρε ότι είχε κατα­να­λώ­σει αλκο­όλ και ναρ­κω­τι­κά, εξαι­τί­ας των οποί­ων δεν μπο­ρού­σε να κατα­λά­βει, αλλά ούτε και να θυμη­θεί τι έκανε.

Επι­κα­λού­με­νος προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής ασθέ­νειας του δρά­στη, ο δικη­γό­ρος του ζήτη­σε από τους δικα­στές να τον κρί­νουν με μειω­μέ­νο κατα­λο­γι­σμό, αίτη­μα που έγι­νε τελι­κά δεκτό. Παράλ­λη­λα, το Δικα­στή­ριο τού ανα­γνώ­ρι­σε το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας, ενώ μετά την ετυ­μη­γο­ρία επέ­στρε­ψε στις φυλα­κές καθώς απο­φα­σί­στη­κε η έφε­ση να μην έχει ανα­στέλ­λου­σα δύναμη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο