Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: 24χρονη κατήγγειλε ζευγάρι για ξυλοδαρμό και βιασμό

Ζευ­γά­ρι Ιρα­κι­νών, το οποίο κρα­τού­σε παρά τη θέλη­σή της 24χρονη Σύρια και το ανή­λι­κο παι­δί της, σε δια­μέ­ρι­σμα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, συνέ­λα­βε χθες η αστυνομία.

Το ζευ­γά­ρι (35 ετών και οι δύο) είχε προ­σκα­λέ­σει τη μητέ­ρα και το τετρά­χρο­νο παι­δί της να μεί­νουν μαζί τους κι έκτο­τε ‑περί τα μέσα Ιανουα­ρί­ου- την κρα­τού­σαν παρά τη θέλη­σή της και ο άνδρας ασκού­σε συνε­χό­με­νη σωμα­τι­κή βία πάνω της, ενώ την εξα­νά­γκα­σε δύο φορές σε συνου­σία, σύμ­φω­να με την καταγγελία.

Αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Λευ­κού Πύρ­γου, με τη συν­δρο­μή της Ειδι­κής Κατα­σταλ­τι­κής Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Μονά­δας, οργά­νω­σαν επι­χεί­ρη­ση, καθό­σον ο 35χρονος απει­λού­σε τη ζωή του ανή­λι­κου παι­διού, με απο­τέ­λε­σμα τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των δύο δρα­στών εντός του δια­με­ρί­σμα­τός τους, όπου βρέ­θη­κε και το ανή­λι­κο, καλά στην υγεία του.

Σε βάρος του ζευ­γα­ριού σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία κατά περί­στα­ση για αρπα­γή, αρπα­γή ανη­λί­κου κατά συναυ­τουρ­γία, βια­σμό, σωμα­τι­κή βλά­βη και απειλή.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες θα οδη­γη­θούν στον αρμό­διο Εισαγγελέα.

(φωτό αρχεί­ου)

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο