Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη — 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: «Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα» — Το πρόγραμμα

«Επι­διώ­κου­με να φτά­σει παντού το μήνυ­μά μας, ότι μπο­ρού­με να ζήσου­με καλύ­τε­ρα». Αυτό τόνι­σαν μέλη της ΚΝΕ, σε σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου, για το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο διά­στη­μα στις 15–16-17 Σεπτεμ­βρί­ου, στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σιου», στην Πολίχνη.

«Η νέα γενιά έχει όνει­ρα και η πρό­τα­ση του κόμ­μα­τος είναι η μονα­δι­κή που μπο­ρεί να τα κάνει πρά­ξη», υπο­γράμ­μι­σε το μέλος του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ, Κων­στα­ντί­να Λια­ρά­τσια­κα. «Η κοι­νω­νία για την οποία παλεύ­ει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι αυτή η οποία βάζει στο επί­κε­ντρο της τον άνθρω­πο, τις ανά­γκες του. Δεν υπάρ­χει άλλος δρό­μος για την οικο­δό­μη­σή της από τη σύγκρου­ση με το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, από το οποίο πηγά­ζουν πόλε­μοι, κρί­σεις, προ­σφυ­γιά», πρό­σθε­σε η κ. Λιαράτσιακα.

Το φετι­νό φεστι­βάλ έχει τίτλο «Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση στον 21ο αι.», σύν­θη­μα παρ­μέ­νο από τα λόγια του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, και περι­λαμ­βά­νει πλή­θος καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων, με μου­σι­κά σχή­μα­τα από όλη την Ελλά­δα, αλλά και ομι­λί­ες από στε­λέ­χη του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος και της νεολαίας.

Την Παρα­σκευή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση, με ομι­λή­τρια το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, με τίτλο: «Αλή­θειες και ψέμα­τα πίσω από τη βιτρί­να της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας». Το Σάβ­βα­το θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κεντρι­κή πολι­τι­κή ομι­λία, με ομι­λη­τή το γενι­κό γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Στο καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νο­νται αφιε­ρώ­μα­τα σε μεγά­λους Έλλη­νες συν­θέ­τες, τρα­γου­δο­ποιούς και τρα­γου­δι­στές, στον Θάνο Μικρού­τσι­κο, στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στον Μάνο Λοΐ­ζο, στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου, στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο, αλλά και συναυ­λί­ες με τους Βασί­λη Παπα­κω­στα­ντί­νου, Μίλ­το Πασχα­λί­δη, Μελί­να Κανά, Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη, Βαγ­γέ­λη Κορα­κά­κη, κ.ά. Επί­σης, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κεντρι­κή έκθε­ση και μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα, με αφορ­μή τα εκα­τό χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, με τον Βασί­λη Κασούρα.

Σε όλες τις σκη­νές, τις τρεις ημέ­ρες του Φεστι­βάλ θα εμφα­νι­στούν σχή­μα­τα λαϊ­κής, έντε­χνης, ρεμπέ­τι­κης και νεα­νι­κής μου­σι­κής, θα γίνουν επι­δεί­ξεις ενόρ­γα­νης και ρυθ­μι­κής γυμνα­στι­κής, ξιφα­σκί­ας και μαχη­τι­κών αθλη­μά­των, τουρ­νουά σκά­κι, σεμι­νά­ρια, κ.ά.

Επι­συ­νά­πτε­ται το πρό­γραμ­μα του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδηγητή.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο