Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: 60 κρούσματα σε προνοιακό ίδρυμα — Μία νοσοκόμα έχασε τη ζωή της

Δεκά­δες κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού σε τρό­φι­μους και εργα­ζό­με­νους εντο­πί­σθη­καν στο προ­νοια­κό ίδρυ­μα “Αγιος Παντε­λε­ή­μων”, του Κέντρου Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες βρέ­θη­καν θετι­κοί 60 από τους περί­που 300 τρό­φι­μους και 20 εργα­ζό­με­νοι. Αρχι­κά σε προ­λη­πτι­κά τεστ στις αρχές Νοέμ­βρη, δια­γνώ­σθη­καν θετι­κοί δύο εργα­ζό­με­νοι και στη συνέ­χεια, στους επό­με­νους ελέγ­χους, τα κρού­σμα­τα αυξήθηκαν.

Μια 46χρονη νοσο­κό­μα, εργα­ζό­με­νη στο ίδρυ­μα, η Ν.Κ., ήταν το πρώ­το θύμα. Όπως έγι­νε γνω­στό, ήταν σε άδεια όταν ενη­μέ­ρω­σε τη διεύ­θυν­ση της νοση­λευ­τι­κής υπη­ρε­σί­ας του ιδρύ­μα­τος πως είναι εμπύ­ρε­τη. Τέθη­κε εκτός υπη­ρε­σί­ας, ακο­λού­θη­σε η νοση­λεία και ενώ η κατά­στα­σή της ήταν στα­θε­ρή, υπο­τρο­πί­α­σε και τελι­κά έχα­σε τη μάχη για τη ζωή.

Δέκα από τους τρό­φι­μους χρειά­στη­καν νοση­λεία ενώ οι υπό­λοι­ποι ήταν ασυμ­πτω­μα­τι­κοί και παρέ­μει­ναν σε καρα­ντί­να στο ίδρυ­μα. Την Τρί­τη κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ελέγ­χους στους εργα­ζό­με­νους του ιδρύματος.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο