Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη-Lockdown: Δήμαρχος, Πρύτανης ΑΠΘ και Ιατρικός Σύλλογος ζητούν αυστηροποίηση των μέτρων!

Αυστη­ρό­τε­ρα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να ανα­σχε­θεί η δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού στην κοι­νό­τη­τα ζήτη­σαν από τον Πρω­θυ­πουρ­γό, επι­στη­μο­νι­κοί φορείς και αρχές της πόλης.

Σε κοι­νή επι­στο­λή τους προς τον κ. Μητσο­τά­κη, ο πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθα­νά­σιος Εξα­δά­κτυ­λος, ο πρό­ε­δρος του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης Νικό­λα­ος Νίτσας, ο πρύ­τα­νης του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης Νικό­λα­ος Παπαϊ­ω­άν­νου και ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας, «με βάση τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να της ευρύ­τε­ρης περιο­χής της Θεσ­σα­λο­νί­κης, αλλά και την κρι­σι­μό­τη­τα της κατά­στα­σης» ζητούν «τη λήψη άμε­σων περιο­ρι­στι­κών μέτρων κατ’ ανα­λο­γία με τα αντί­στοι­χα της περ­σι­νής Άνοι­ξης, με στό­χο την ανά­σχε­ση της πανδημίας».

Οι φορείς εκτι­μούν πως με τα ισχύ­ο­ντα περιο­ρι­στι­κά μέτρα, που τέθη­καν σε ισχύ ‑τα πρώ­τα σε τοπι­κό επί­πε­δο από τις 23 Οκτω­βρί­ου και όσα απο­φα­σί­στη­καν τοπι­κά ή εθνι­κά στη συνέ­χεια- δεν έχει προ­κύ­ψει ‑μέχρι στιγ­μής- η προσ­δο­κώ­με­νη ανά­σχε­ση της παν­δη­μί­ας. Κρί­νουν στο πλαί­σιο αυτό πως η εφαρ­μο­γή πιο αυστη­ρών μέτρων είναι απο­λύ­τως ανα­γκαία για να προ­στα­τευ­τεί το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας από την ασφυ­κτι­κή πίε­ση που δέχε­ται.

«Και σήμε­ρα αν είναι δυνα­τόν να πάμε σε πλή­ρη αυστη­ρο­ποί­η­ση των μέτρων, εάν θέλου­με πραγ­μα­τι­κά να ξεφύ­γου­με από αυτή την άσχη­μη εικό­να», δήλω­σε ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας, στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων «Πρα­κτο­ρείο 104,9 FM», ανα­φο­ρι­κά με τον τρό­πο που μπο­ρεί να ανα­σχε­θεί το δεύ­τε­ρο κύμα της παν­δη­μί­ας και να περιο­ρι­στεί ο αυξη­μέ­νος αριθ­μός των κρου­σμά­των στην πόλη. 

Ναι, αλλά…

Το ερώ­τη­μα που προ­κύ­πτει είναι το εξής: Ο δήμαρ­χος και οι λοι­ποί φορείς που ζητούν αυστη­ρο­ποί­η­ση των μέτρων του lockdown, ζήτη­σαν από την κυβέρ­νη­ση να ενι­σχύ­σει το ΕΣΥ, να επι­τά­ξει τις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και να θωρα­κί­σει για­τρούς και νοση­λευ­τές οι οποί­οι έχουν αφε­θεί να παλεύ­ουν μόνοι τους με τον ιό;

Εκτός κι’ αν ο ρόλος τους περιο­ρί­ζε­ται σε αυτόν του… «λαγού» για το ρίξι­μο της ευθύ­νης στη νεο­λαία και το λαό, το «ξέπλυ­μα της κυβερ­νη­τι­κής» πολι­τι­κής και την επι­βο­λή συνε­χών lockdown…

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Στο «κόκ­κι­νο» τα νοσο­κο­μεία – Εξα­ντλη­μέ­νο το ελλι­πές προ­σω­πι­κό – Ακό­μη και έλλει­ψη στολών!!!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο