Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Επίθεση των ΜΑΤ σε συναυλία στο ΑΠΘ — Σχόλιο της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Σε άλλη μια ενέρ­γεια που απο­δει­κνύ­ει ότι η κυβέρ­νη­ση έχει σχέ­διο να κλι­μα­κώ­σει περαι­τέ­ρω τον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή επι­δό­θη­καν χτες δυνά­μεις των ΜΑΤ και της Αστυ­νο­μί­ας στο χώρο του ΑΠΘ. Κατά τη διάρ­κεια συναυ­λί­ας σε φεστι­βάλ αναρ­χο­αυ­το­νο­μων ομά­δων τα ΜΑΤ πέτα­ξαν χημι­κά μέσα στον κόσμο που παρα­κο­λου­θού­σε τη συναυ­λία, ενέρ­γεια απα­ρά­δε­κτη και εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες κόσμος πανι­κο­βλή­θη­κε στην προ­σπά­θειά του να δια­φύ­γει με κίν­δυ­νο για τους θεα­τές να ποδο­πα­τη­θούν, αφού η αστυ­νο­μία ουσια­στι­κά τους εγκλώ­βι­σε σε σημεία του ΑΠΘ.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σα­γω­γές καθώς και μια σύλ­λη­ψη. Στη συνέ­χεια η αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε και με την αύρα στους δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης, σε κόσμο που απο­χω­ρού­σε από τη συναυλία.

Την επί­θε­ση αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και ΜΑΤ σε φοι­τη­τές και νεο­λαία σε συναυ­λία στο ΑΠΘ κατα­δι­κά­ζει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

Ανα­φέ­ρει:

“Κατα­δι­κά­ζου­με την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη επί­θε­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και των ΜΑΤ σε φοι­τη­τές και νεο­λαία σε συναυ­λία εντός του ΑΠΘ. Απο­τε­λεί συνέ­χεια του μπα­ράζ κατα­στο­λής και τρο­μο­κρα­τί­ας που έχει εξα­πο­λύ­σει η κυβέρ­νη­ση εδώ και μήνες.

Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά ότι ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της κυβέρ­νη­σης δεν είναι η προ­στα­σία των φοι­τη­τών, αλλά ένα πανε­πι­στή­μιο-σιδη­ρό­φρα­χτο για να προ­χω­ρά απρό­σκο­πτα η επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία του.

Οι φοι­τη­τές και οι εργα­ζό­με­νοι έχουν απο­δεί­ξει ότι με την οργά­νω­ση και τον αγώ­να τους μπο­ρούν να ακυ­ρώ­σουν στην πρά­ξη τα αντι­λαι­κά σχέ­δια της κυβέρνησης”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο