Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: “Κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα”

💥 Η καλ­λι­τε­χνι­κή ομά­δα FireArt σε συνερ­γα­σία με το Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Nâzım Hikmet της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης διορ­γα­νώ­νει στους χώρους του Πολυ­χώ­ρου Πολι­τι­σμού Ισλα­χα­νέ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ομα­δι­κή έκθε­ση με τίτλο «Κάτω από τον ίδιο ουρα­νό, γύρω από την ίδια θάλασ­σα» από τις 12 Οκτω­βρί­ου έως τις 30 Νοεμβρίου.
👩‍🎨✏️ 🖌️ Παρου­σιά­ζο­νται έργα (ζωγρα­φι­κή, σχέ­δια, γλυ­πτά, φωτο­γρα­φία, video art, performance) καλ­λι­τε­χνών από την Ελλά­δα και την Τουρκία.
💥 Θέμα της έκθε­σης είναι ο πόλε­μος και η ειρη­νι­κή συνύ­παρ­ξη των λαών, θεμα­τι­κή που απο­κτά ιδιαί­τε­ρη σημα­σία σήμε­ρα μετά το ξέσπα­σμα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία αλλά και μπρο­στά στην όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας. Η κοι­νή δρά­ση Ελλή­νων και Τούρ­κων καλ­λι­τε­χνών για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συγκε­κρι­μέ­νης έκθε­σης θέλει να τονί­σει μέσω της τέχνης την ανά­γκη αλλη­λεγ­γύ­ης των δύο λαών.
Η έκθε­ση ξεκί­νη­σε το ταξί­δι της από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και φιλο­δο­ξεί να ταξι­δέ­ψει και σε άλλες πόλεις και χώρες στο­χεύ­ο­ντας να ευαι­σθη­το­ποι­ή­σει το κοι­νό πάνω στο ζήτη­μα των αιτιών που γεν­νούν τους πολέμους.
Τα εγκαί­νια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Τετάρ­τη 12 Οκτω­βρί­ου στις 7μμ και στη διάρ­κειά τους θα παρου­σια­στεί από τους καλ­λι­τέ­χνες της FireArt η δια­δρα­στι­κή performance “Το κου­τί”, με θέμα τα αδιέ­ξο­δα του καπιταλισμού.

Οι λαοί μας Έλλη­νες και Τούρ­κοι, υπο­φέ­ρουν από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στην περιο­χή μας. Οι αντι­θέ­σεις και οι αντα­γω­νι­σμοί της αστι­κής τάξης για τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, για τους ενερ­γεια­κούς αγω­γούς, για την κατά­κτη­ση αγο­ρών και τον έλεγ­χο περιο­χών με στρα­τη­γι­κή σημα­σία, εκφρά­ζο­νται και στις σχέ­σεις των δύο χωρών μας.

Τόσο η συνεργασία, όσο και οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών.

Δεν ξεχνά­με ότι οι αστι­κές τάξεις ήταν που απο­φά­σι­σαν τη μοί­ρα των δύο λαών μας στην ανταλ­λα­γή των πλη­θυ­σμών 100 χρό­νια πριν. Δεν ξεχνά­με ότι η συνο­λι­κό­τε­ρη σύγκρου­ση ανά­με­σα σε αστι­κές τάξεις, μονο­πώ­λια και ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες έχει αιμα­το­κυ­λή­σει τους λαούς της περιο­χής, τους λαούς στο Αφγα­νι­στάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία.
Η κατά­στα­ση επι­δει­νώ­νε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο από τη συμ­με­το­χή των δύο χωρών στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό οργα­νι­σμό του ΝΑΤΟ, καθώς και από την εμπλο­κή στις επι­κίν­δυ­νες επι­διώ­ξεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Οι λαοί μας όμως δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν μετα­ξύ τους. Αντί­θε­τα, έχουν συμ­φέ­ρον να διεκ­δι­κή­σουν να ζού­νε ειρη­νι­κά και να παλεύ­ουν για το δικό τους μέλ­λον, κόντρα στο καπι­τα­λι­στι­κό εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που γεν­νά­ει κρί­σεις, ανερ­γία, φτώ­χεια, προ­σφυ­γιά, επεμ­βά­σεις και ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους.
Αυτό το καθή­κον πέφτει και στις πλά­τες των καλ­λι­τε­χνών. Γι’ αυτό επι­διώ­κου­με να αξιο­ποι­ή­σου­με το έργο μας για να ανα­δεί­ξου­με τις αιτί­ες των πολέ­μων και της προ­σφυ­γιάς, να εκφρά­σου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη σε όλους τους λαούς που πλήτ­το­νται, να δεί­ξου­με τη διέ­ξο­δο, να αγω­νι­στού­με για έναν καλύ­τε­ρο κόσμο, μέσα από μια κοι­νή περιο­δεύ­ου­σα έκθε­ση εικα­στι­κών τεχνών.

Ο Χικμέτ στην Ελλάδα του Ηρακλή Κακαβάνη

👁️‍🗨️ Η έκθε­ση θα είναι ανοι­χτή στο κοι­νό Δευ­τέ­ρα με Παρα­σκευή 10 με 2 και επι­πλέ­ον τις Τετάρ­τες μέχρι τις 8μμ.
💫 Συμ­με­τέ­χουν οι καλλιτέχνες:
💥 Χαρά Αμοιρίδου
💥 Safiye Başar
💥 Seda Boy
💥 Νίκος Γαλαζούδης
💥 Ευγέ­νιος Γκάλκιν
💥 Εμπρού Γιουσούφ
💥 Fotokolekt
💥 Ανα­στα­σία Καλτσή
💥 Levent Karaoğlu
💥 Γιώρ­γος Κιτσούκης
💥 Ömer Koçağ
💥 Ανδριάν­να Κου­με­ντά­κου Χρύ­σα Κοφίνα
💥 Νεφέ­λη Κυριάκου
💥 Ευπρα­ξία Μπαντάζου
💥 Δέσποι­να Shekine Nainti
💥 Αρχο­ντία Παπαγεωργίου
💥 Γιάν­νης Πρώιος
💥 Χαρά­λα­μπος Του­μπέ­κης Μάρ­κος Τραϊτοράκης
💥 Νάσος Χαλκίδης
💥 «Το κουτί»
💥 Performer: Γιάν­νης Πρώιος
✏️ Ιδέα και καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια : FireArt
📡 Απαγ­γε­λία: Θωμάς Κοροβίνης
🎶 Εκφώ­νη­ση: Αρι­στο­τέ­λης Μαυρόπουλος
🎶 Μου­σι­κή: Κων­στα­ντί­νος Κοφίνας
🎶 Τύμπα­να: Γιώρ­γος Μπαλ­τάς \ Βιο­λί: Alex Kiou
Παρα­γω­γή ήχου και εικό­νας: Blueberry Productions Co.
Η κινη­μα­το­γρά­φη­ση έγι­νε στον πολυ­χώ­ρο Sureal

Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο