Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μεγάλη και μαχητική κινητοποίηση ενίσχυσης και στήριξης του αγώνα των απεργών της “Μαλαματίνα”

Μέσα από μια μεγά­λη και μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση συμπα­ρά­στα­σης, που έγι­νε το από­γευ­μα της Τρί­της ο εργα­ζό­με­νος λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης έστει­λε δυνα­τό μήνυ­μα συνέ­χι­σης και κλι­μά­κω­σης της πάλης για να βγει νικη­φό­ρος ο αγώ­νας των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­να».

Οι απερ­γοί κλι­μα­κώ­νουν τη δρά­ση τους με συνέ­χι­ση των 24ωρων επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων και με συμ­με­το­χή στη μεγά­λη δια­δή­λω­ση του ΠΑΜΕ και των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των, στη ΔΕΘ, το Σάβ­βα­το 10/9 στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ.

Την σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση οργά­νω­σε το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να». Εργά­τες και υπάλ­λη­λοι από μια σει­ρά χώρους και κλά­δους δου­λειάς, φοι­τη­τές, ένω­σαν τη φωνή τους με τους απερ­γούς και τις οικο­γέ­νειές τους, στο δρό­μο μπρο­στά από τα γρα­φεία της Πανελ­λα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Εμφια­λω­μέ­νων Ποτών, στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χε και αντι­προ­σω­πεία του Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρισας.

Με τα πανό τους όλοι απο­τύ­πω­ναν την από­φα­ση για «Νίκη στον αγώ­να των απερ­γών της “Μαλα­μα­τί­να”» και με τα συν­θή­μα­τά τους, διε­μή­νυ­σαν πως «νόμος είναι το δίκιο του εργά­τη» και πως «η τρο­μο­κρα­τία δεν περά­σει», θα σπά­σει πάνω στον απο­φα­σι­στι­κό αγώ­να της εργα­τιάς που παλεύ­ει ενω­μέ­νη και υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα δικαιώ­μα­τά της.

Από το μπαλ­κό­νι των γρα­φεί­ων της ΠΟΕΕΠ, ο πρό­ε­δρος της και πρό­ε­δρος του επι­χει­ρη­σια­κού σωμα­τεί­ου της «Μαλα­μα­τί­να», Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, ευχα­ρί­στη­σε για το κύμα συμπα­ρά­στα­σης, για την πολύ­μορ­φη αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­ζε­ται από εκα­το­ντά­δες σωμα­τεία και άλλους φορείς του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος και συνε­χί­ζει να ξεδι­πλώ­νε­ται όλο το διά­στη­μα που διαρ­κεί ο αγώ­νας τους.

Ανα­φέρ­θη­κε στην επί­θε­ση που δέχο­νται από την εργο­δο­σία και στις διεκ­δι­κή­σεις τους και κυρί­ως στην από­φα­ση των απερ­γών να συνε­χί­σουν μέχρι τη νίκη. «Εδώ και ενά­μι­ση μήνα είμα­στε σε απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις απαι­τώ­ντας την ανά­κλη­ση των απο­λύ­σε­ων των συνα­δέλ­φων μας και την υπο­γρα­φή ΣΣΕ.

Η εργο­δο­σία, αξιο­ποιώ­ντας το νόμο Χατζη­δά­κη, εξα­πέ­λυ­σε ευθεία επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τά μας, με κυβερ­νη­τι­κές πλά­τες. Άρχι­σε τις απο­λύ­σεις και την ίδια ώρα έκα­νε προ­σλή­ψεις με δίμη­νες συμ­βά­σεις, προ­σπά­θη­σε να επι­βά­λει ατο­μι­κές συμ­βά­σεις. Θέλει να εφαρ­μό­σει ελα­στι­κά ωρά­ρια και μαύ­ρη εργα­σία. Οι 15 εργα­ζό­με­νοι που απο­λύ­θη­καν ήταν μέλη του Σωμα­τεί­ου. Με εφαλ­τή­ριο το νόμο Χατζη­δά­κη προ­σπα­θούν να δια­λύ­σουν το Συν­δι­κά­το», είπε.

Στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στη δύνα­μη της αλλη­λεγ­γύ­ης και στην περι­φρού­ρη­ση της απερ­για­κής μάχης, λέγο­ντας: «Δεν μπο­ρού­σαν να σπά­σουν την αλυ­σί­δα αλλη­λεγ­γύ­ης που δημιουρ­γού­νταν κάθε πρωί, εκεί έξω από το εργο­στά­σιο, στο πλαί­σιο της περι­φρού­ρη­σης του αγώ­να μας και έφε­ραν τα ΜΑΤ και μας χτύ­πη­σαν, έρι­ξαν χημι­κά. Ούτε τα ΜΑΤ μας τρό­μα­ξαν. Σήμε­ρα είμα­στε ακό­μα πιο πολλοί.

Συνε­χί­ζου­με για­τί ο αγώ­νας μας είναι δίκαιος. Και δεν αφο­ρά μόνο εμάς, αφο­ρά όλη την εργα­τι­κή τάξη και κυρί­ως τη νεο­λαία. Όσο μας ρίχνουν τόσο θα σηκω­νό­μα­στε και θα απο­κτά­με περισ­σό­τε­ρη δύνα­μη να αντι­με­τω­πί­σου­με και τους νόμους τους και την καταστολή».

Ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της πόλης η οποία έφτα­σε στο Υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης όπου επέ­δω­σαν το ψήφι­σμα με τις διεκ­δι­κή­σεις τους. Μέσα από το ψήφι­σμα καταγ­γέλ­λουν την εργο­δο­τι­κή επί­θε­ση και καλούν την πολι­τεία να βάλει φραγ­μό στην παρά­νο­μη δρά­ση της εργο­δο­σί­ας αλλά και στην αστυ­νο­μο­κρα­τία που έχει επι­βλη­θεί. Η πορεία συνε­χί­στη­κε και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στην οδό Αγί­ου Δημη­τρί­ου στο ύψος του ΕΚΘ.

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­κε ο Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Νωρί­τε­ρα στην Αθή­να έγι­νε  παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας από συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, οι οποί­ες κατήγ­γει­λαν την επί­θε­ση που έχουν εξα­πο­λύ­σει η εργο­δο­σία και η κυβέρ­νη­ση στους απερ­γούς στην επι­χεί­ρη­ση «Μαλα­μα­τί­να» και στη­ρί­ζο­ντας τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων ενά­ντια στις απο­λύ­σεις και για υπο­γρα­φή ΣΣΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο