Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νέο συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στην αστυνομική διεύθυνση για απελευθέρωση των προσαχθέντων (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Νέο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 6.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης με απαί­τη­ση να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι οι εννέα προ­σα­χθέ­ντες. Ανά­με­σα τους είναι μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, δημο­σιο­γρά­φος του «Ριζο­σπά­στη» και συνδικαλιστές.

Δεί­τε- Ατέ­χνως: (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Λιμάνι Θεσσαλονίκης:
Με χημικά υποδέχτηκαν τα ΜΑΤ τους διαδηλωτές —
Έξι προσαγωγές

Μετά την συγκέντρωση στο λιμάνι ακολούθησε νέα πορεία στο κέντρο της πόλης.

Νωρί­τε­ρα, έγι­νε μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην ακρί­βεια και την εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Στη συνέ­χεια η πορεία των συν­δι­κά­των κατά­φε­ρε να φτά­σει στο λιμά­νι και ακού­στη­κε το σύν­θη­μα «Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών, όχι ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών».

Δυνά­μεις των ΜΑΤ εμπό­δι­σαν τους εργα­ζό­με­νους να περά­σουν μέσα από το λιμά­νι και έτσι η πορεία συνε­χί­στη­κε προς την Πύλη 11, όπου και οι δια­δη­λω­τές κατά­φε­ραν να «αιφ­νι­διά­σουν» τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις και να μπουν στο χώρο του λιμανιού.

Σε εννέα προ­σα­γω­γές προ­χώ­ρη­σε η αστυ­νο­μία στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης και οι δια­δη­λω­τές παρέ­μει­ναν επί ώρες απαι­τώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση των προσαχθέντων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο