Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Σε εξέλιξη η μαχητική πορεία του ΚΚΕ ενάντια στην πολεμική εμπλοκή _ΦΩΤΟ

 

Σε εξέ­λι­ξη η πορεία του ΚΚΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενά­ντια στην ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ.

«Δεν θα επι­λέ­ξου­με στρα­τό­πε­δο ληστών, μόνη μας ελπί­δα η πάλη των λαών», ένα από τα συν­θή­μα­τα που δονούν το κέντρο της πόλης, καθώς στέλ­νε­ται ένα ηχη­ρό­τα­το μήνυ­μα ότι κανέ­νας εργα­ζό­με­νος, νεο­λαί­ος, λαϊ­κός άνθρω­πος δεν θα πρέ­πει να μένει θεα­τής στις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις που εμπλέ­κουν όλο και πιο βαθιά την Ελλά­δα στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και αντα­γω­νι­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τα αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα.

 

Μαχη­τι­κό «παρών» δίνουν οι νέοι στρα­τευ­μέ­νοι με το μπλοκ τους, «οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά, έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δου­λειά», ανα­γρά­φε­ται στο πανό τους.

Νωρί­τε­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συγκέ­ντρω­ση στον πεζό­δρο­μο Αγί­ας Σοφί­ας, όπου μίλη­σε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος και χαι­ρέ­τι­σε ο στρα­τιώ­της Άλκης Πλί­τσης.

Ο Γ. Μαρίνος στο βήμα 
της συγκέντρωσης του ΚΚΕ ενάντια 
στην συμμετοχή της Ελλάδας 
στους πολέμους ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ

Πηγή: Eurokinissi

 

Ο Γιώρ­γος Μαρί­νος μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, βρί­σκε­ται στο βήμα της  συγκέ­ντρω­σης που διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, στον πεζό­δρο­μο Αγί­ας Σοφί­ας ενά­ντια στην συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους πολέ­μους ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

«Φτά­σα­με εδώ σήμε­ρα σ’ αυτή τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, συνε­χί­ζο­ντας τους αγώ­νες της εργα­τι­κής τάξης, την συγκλο­νι­στι­κή πανελ­λα­δι­κή απερ­γία 28 Φλε­βά­ρη, τις πολυ­ή­με­ρες κινη­το­ποι­ή­σεις της αγρο­τιάς και των φοι­τη­τών ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που χτυ­πά­ει το λαό μας!

 

Ή τα κέρ­δη του ή οι ζωές μας! Έτσι πορευό­μα­στε! Οι κομ­μου­νι­στές και οι κομ­μου­νί­στριες, οι φίλοι του Κόμ­μα­τος και οι συμπο­ρευό­με­νοι είναι μπρο­στά στη λαϊ­κή πάλη!», σημεί­ω­σε στην έναρ­ξη της ομι­λί­ας του, ο Γ. Μαρί­νος, τονίζοντας:

«Ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης των μεγά­λων αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών αγώ­νων δίνει πάντα το αγω­νι­στι­κό του “παρών” και το τονί­ζου­με αυτό λίγες μέρες πριν τη συμπλή­ρω­ση των 25 χρό­νων από την επί­θε­ση και τους εγκλη­μα­τι­κούς, επί 78 μέρες, βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των φιλε­λεύ­θε­ρων, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών — κεντρο­α­ρι­στε­ρών κυβερ­νή­σε­ων, στο κορ­μί της Γιουγκοσλαβίας.

 

Τότε, που ο λαός μας μαζί με τους κομ­μου­νι­στές, έγρα­ψε ιστο­ρία, συγκρού­στη­κε με τις ΝΑΤΟι­κές ορδές που με ευθύ­νη της τότε κυβέρ­νη­σης του ΠΑΣΟΚ και με τη συνε­νο­χή όλων των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, μετέ­τρε­ψαν το λιμά­νι, την πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την Μακε­δο­νία, σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο για να αλώ­σουν τον αγω­νι­ζό­με­νο γιου­γκο­σλά­βι­κο λαό και να επε­κτεί­νουν τη βρώ­μι­κη παρου­σία τους στα Βαλκάνια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο